华严经唱念网

《大方广佛华严经注音》33

编辑:博喜 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》33

shí huí xiàng pǐn dì ar shí wǔ zhī shí yī

十回向品第二十五之十一

f? zǐ pú sà m? hē sà fù yǐ fǎ shī suǒ xiū shàn gēn rú shì huí xiàng yuàn yí qia f? chà jiē xī

佛子!菩萨摩诃萨复以法施所修善根,如是回向:愿一切佛刹皆悉

qīngjìng yǐ bù kě shuō bù kě shuōzhuāng yán jù ?r zhuāng yán zhī yī yī f? chà qí liàngguǎng dà t?ng yú

清净,以不可说不可说 庄 严具而 庄 严之。一一佛刹,其量 广大,同于

fǎ jia chúnshàn wú ài qīngjìngguāngmíng zhū f? yú zhōngxiànch?ngzhang ju? yī f? chà zhōngqīngjìngjìng jia

法界,纯善无碍,清净光明;诸佛于中现成 正觉。一佛刹中清净境界,

xī n?ngxiǎnxiàn yí qia f? chà rú yī f? chà yí qia f? chà yì fù rú shì qí yī yī chà xī yǐ děng fǎ jia

悉能显现一切佛刹;如一佛刹,一切佛刹亦复如是。其一一刹悉以等法界

wú liàng wú biānqīngjìngmiào bǎo zhuāng yán zhī jù ?r w?i yán shì suǒ wai ā sēng qí qīngjìng bǎo zu? fū zh?ng bǎo

无量无边清净妙宝 庄 严之具而为严饰。所谓:阿僧祇清净宝座敷众宝

yī ā sēng qí bǎo zhàng bǎo wǎngchuí bù ā sēng qí bǎo gài yí qia miào bǎo hù xiāngyìng cha ā sēng qí

衣;阿僧祇宝帐、宝网垂布;阿僧祇宝盖,一切妙宝互相映彻;阿僧祇

bǎo yún pǔ yǔ zh?ng bǎo ā sēng qí bǎo huá zhōubiànqīngjìng ā sēng qí zh?ng bǎo suǒ ch?ng lán shǔn xuān kǎn qīng

宝云普雨众宝;阿僧祇宝华周遍清净;阿僧祇众宝所成栏楯、轩槛,清

jìngzhuāng yán ā sēng qí bǎo língcháng yǎn zhū f? wēi miào yīn shēng zhōu liú fǎ jia ā sēng qí bǎo lián huā zhǒng

净 庄 严;阿僧祇宝铃常演诸佛微妙音声,周流法界;阿僧祇宝莲华,种

zhǒng bǎo sa kāi fū r?ng yào ā sēng qí bǎo shù zhōu zā háng lia wú liàngmiào bǎo yǐ w?i huā guǒ ā sēng qí bǎo

种宝色开敷荣耀;阿僧祇宝树周匝行列,无量妙宝以为华果。阿僧祇宝

gōngdiàn wú liàng pú sà zhǐ zhù qí zhōng ā sēng qí bǎo l?u g? guǎng b? ch?ng lì yán mào yuǎn jìn ā sēng

宫殿,无量菩萨止住其中,阿僧祇宝楼阁,广博崇丽,延袤远近。阿僧

qí bǎo qua dí dà bǎo suǒ ch?ng zhuāng yán miào hǎo ā sēng qí bǎo m?n tà miào bǎo yīng lu? zhōu zā chuí bù

祇宝却敌,大宝所成,庄 严妙好;阿僧祇宝门闼,妙宝璎珞周匝垂布;

ā sēng qí bǎo chuāng yǒu bù sī yì bǎo qīngjìngzhuāng yán ā sēng qí bǎo duō lu? xíng rú bàn yua zh?ng bǎo

阿僧祇宝 窗 牖、不思议宝清净 庄 严,阿僧祇宝多罗,形如半月,众宝

jí ch?ng rú shì yí qia xī yǐ zh?ng bǎo ?r w?i yán shì lí g?u qīngjìng bù kě sī yì wú fēi rú lái

集成,如是一切,悉以众宝而为严饰。离垢清净,不可思议,无非如来

shàn gēn suǒ qǐ jù zú wú shù bǎo zàngzhuāng yán

善根所起,具足无数宝藏 庄 严。

fù yǒu ā sēng qí bǎo h? liú chū yí qia qīngjìngshàn fǎ ā sēng zhǐ bǎo hǎi fǎ shuǐyíng mǎn ā sēng qí

复有阿僧祇宝河,流出一切清净善法,阿僧祇宝海法水盈满;阿僧祇

bǎo fēn tu? lì huā cháng chū miào fǎ fēn tu? lì shēng ā sēng qí bǎo xū mí shān zhì huì shānwáng xiù chū qīngjìng

宝芬陀利华,常出妙法芬陀利声,阿僧祇宝须弥山,智慧山王秀出清净;

ā sēng qí bā lengmiào bǎo bǎo xiànguànchuān yán jìng wú bǐ ā sēng qí jìngguāng bǎo chángfàng wú ài dà zhì

阿僧祇八楞妙宝,宝线贯穿,严净无比。阿僧祇净光宝,常放无碍大智

guāngmíng pǔ zhào fǎ jia ā sēng qí bǎo líng du? gangxiāng k?u jī chū miào yīn shēng ā sēng qí qīngjìng bǎo

光明,普照法界。阿僧祇宝铃铎,更相扣击,出妙音声,阿僧祇清净宝,

zhū pú sà bǎo jù zú chōng mǎn ā sēng zhǐ bǎo zēng cǎi chù chù chuí xià sa xiàngguāng ji? ā sēng qí miào

诸菩萨宝,具足充满。阿僧祇宝缯彩。处处垂下,色相 光洁。阿僧祇妙

bǎo chuáng yǐ bǎo bàn yua ?r w?i yán shì ā sēng qí bǎo fān xī n?ng pǔ yǔ wú liàng bǎo fān ā sēng qí

宝 幢 ,以宝半月而为严饰。阿僧祇宝幡。悉能普雨。无量宝幡。阿僧祇

bǎo dài chuí bù kōngzhōng zhuāng yán shū miào ā sēng qí bǎo fū jù n?ngshēngzhǒngzhǒng wēi xì la chù ā

宝带,垂布空中,庄 严殊妙。阿僧祇宝敷具,能生 种 种微细乐触。阿

sēng qí miào bǎo xuán shì xiàn pú sà yí qia zhì yǎn ā sēng qí bǎo yīng lu? yī yī yīng lu? bǎi qiān pú sà shàng

僧祇妙宝旋,示现菩萨一切智眼。阿僧祇宝璎珞,一一璎珞。百千菩萨上

miàozhuāng yán ā sēng qí bǎo gōngdiàn chāo gu? yí qia miào ju? wú bǐ ā sēng qí bǎo zhuāng yán jù jīn gāng

妙 庄 严;阿僧祇宝宫殿,超过一切。妙绝无比。阿僧祇宝 庄 严具,金刚

m? ní yǐ w?i yán shì ā sēng qí zhǒngzhǒngmiào bǎo zhuāng yán jù chángxiàn yí qia qīngjìngmiào sa ā sēng qí

摩尼以为严饰;阿僧祇种 种妙宝 庄 严具,常现一切清净妙色。阿僧祇

qīngjìng bǎo shū xíng yì cǎi guāngjiànyìng cha ā sēng qí bǎo shān yǐ w?i yuánqiáng zhōu zā w?i rào qīngjìng

清净宝,殊形异彩。光鉴映彻。阿僧祇宝山以为垣墙,周匝围绕,清净

wú ài ā sēng qí bǎo xiāng qí xiāng pǔ xūn yí qia shì jia ā sēng qí bǎo huà shì yī yī huà shì zhōubiàn

无碍。阿僧祇宝香,其香普熏一切世界。阿僧祇宝化事,一一化事周遍

fǎ jia ā sēng qí bǎo guāngmíng yī yī guāngmíngxiàn yí qia guāng fù yǒu ā sēng qí bǎo guāngmíng qīngjìng zhì

法界。阿僧祇宝光明,一一光明现一切光。复有阿僧祇宝光明,清净智

guāngzhàoliǎo zhū fǎ fù yǒu ā sēng qí wú ài bǎo guāngmíng yī yī guāngmíngzhōubiàn fǎ jia

光照了诸法。复有阿僧祇无碍宝光明,一一光明周遍法界。

yǒu ā sēng qí bǎo chù yí qia zhū bǎo jiē xī jù zú ā sēng qí bǎo zàng kāi shì yí qia zhang fǎ

有阿僧祇宝处,一切诸宝,皆悉具足。阿僧祇宝藏,开示一切正法

zàng bǎo ā sēng qí bǎo chuáng rú lái chuángxiàngjiǒng rán gāo chū ā sēng qí bǎo xián dà zhì xiánxiàng jù zú

藏宝。阿僧祇宝 幢 ,如来 幢 相 迥然高出。阿僧祇宝贤,大智贤像具足

qīngjìng ā sēng qí bǎo yuán shēng zhū pú sà sān mai kuài la ā sēng qí bǎo yīn rú lái miào yīn pǔ shì

清净。阿僧祇宝园,生诸菩萨三昧快乐。阿僧祇宝音,如来妙音,普示

shì jiān ā sēng qí bǎo xíng qí yī yī xíng jiē fàng wú liàngmiào fǎ guāngmíng ā sēng qí bǎo xiàng qí yī

世间。阿僧祇宝形,其一一形。皆放无量妙法光明。阿僧祇宝相,其一

yī xiàng xī chāozh?ngxiàng ā sēng qí bǎo wēi yí jiàn zhě jiē shēng pú sà xǐ la ā sēng qí bǎo jù jiàn zhě

一相悉超众 相。阿僧祇宝威仪,见者皆生菩萨喜乐。阿僧祇宝聚,见者

jiē shēng zhì huì bǎo jù ā sēng qí bǎo ān zhù jiàn zhě jiē shēngshàn zhù bǎo xīn ā sēng qí bǎo yī fu qí

皆生智慧宝聚。阿僧祇宝安住,见者皆生善住宝心。阿僧祇宝衣服,其

yǒu zhu? zhě shēng zhū pú sà wú bǐ sān mai ā sēng qí bǎo jiā shā qí yǒu zhu? zhě cái shǐ fā xīn z?

有著者,生诸菩萨无比三昧。阿僧祇宝袈裟,其有著者,才始发心。则

d? shànjiàn tu? lu? ní m?n ā sēng qí bǎo xiū xí qí yǒu jiàn zhě zhī yí qia bǎo jiē shì ya guǒ ju? dìngqīng

得善见陀罗尼门。阿僧祇宝修习,其有见者,知一切宝皆是业果,决定清

jìng ā sēng qí bǎo wú ài zhī jiàn qí yǒu jiàn zhě d? liǎo yí qia qīngjìng fǎ yǎn

净。阿僧祇宝无碍知见,其有见者,得了一切清净法眼。

ā sēng qí bǎo guāngcáng qí yǒu jiàn zhě z? d? ch?ng jiù dà zhì huì zàng ā sēng zhǐ bǎo zu? f? zu?

阿僧祇宝光藏,其有见者,则得成就大智慧藏。阿僧祇宝座,佛坐

qí shàng dà shī zǐ hǒu ā sēng qí bǎo dēng chángfàngqīngjìng zhì huì guāngmíng ā sēng qí bǎo duō lu? shù cì

其上大师子吼。阿僧祇宝灯,常放清净智慧光明。阿僧祇宝多罗树,次

dì háng lia liáo yǐ bǎo sh?ng zhuāng yán qīngjìng qí shù fù yǒu ā sēng qí bǎo gàn c?ngshēnsǒngzhu? duān zhí

第行列,缭以宝绳,庄 严清净。其树复有阿僧祇宝干,从身耸擢,端直

yuán ji? ā sēng qí bǎo zhī zhǒngzhǒngzh?ng bǎo zhuāng yán ch?u mì bù sī yì niǎoxiáng jí qí zhōng cháng tǔ

圆洁。阿僧祇宝枝,种 种 众宝,庄 严稠密;不思议鸟翔集其中,常吐

miào yīn xuānyángzhang fǎ ā sēng qí bǎo ya fàng dà zhì guāng biàn yí qia chù ā sēng qí bǎo huā yī yī

妙音宣扬正法。阿僧祇宝叶,放大智光,遍一切处。阿僧祇宝华,一一

huā shàng wú liàng pú sà ji? jiā fū zu? biàn you fǎ jia ā sēng qí bǎo guǒ jiàn zhě dāng d? yí qia zhì

华上,无量菩萨。结跏趺坐,遍游法界。阿僧祇宝果,见者当得一切智。

zhì bù tuì zhuǎn guǒ ā sēng qí bǎo jù lu? jiàn zhě shě lí shì jù lu? fǎ ā sēng qí bǎo dū yì wú

智不退转果。阿僧祇宝聚落,见者舍离。世聚落法。阿僧祇宝都邑,无

ài zh?ngshēng yú zhōngyíng mǎn ā sēng qí bǎo gōngdiàn wáng chǔ qí zhōng jù zú pú sà nà lu? yán shēn yǒngměng

碍众 生于中盈满。阿僧祇宝宫殿,王处其中,具足菩萨那罗延身,勇猛

jiān gù pī fǎ jiǎ zh?u xīn wú tuì zhuǎn ā sēng qí bǎo shě rù zhě n?ng chú liàn sha zhái xīn ā sēng qí

坚固,被法甲胄,心无退转。阿僧祇宝舍,入者能除恋舍宅心。阿僧祇

bǎo yī zhu? zhě n?nglìng xia liǎo wú zhu? ā sēng qí bǎo gōngdiàn chū jiā pú sà chōng mǎn qí zhōng ā sēng qí

宝衣,著者能令解了无著。阿僧祇宝宫殿,出家菩萨充满其中。阿僧祇

bǎo zhēn wán jiàn zhě xiánshēng wú liànghuān xǐ ā sēng qí bǎo lún fàng bù sī yì zhì huì guāngmíng zhuǎn bù tuì

宝珍玩,见者咸生无量欢喜。阿僧祇宝轮,放不思议智慧光明,转不退

lún ā sēng qí bǎo bá tu? shù yīn tu? lu? wǎngzhuāng yán qīngjìng ā sēng qí bǎo dì bù sī yì bǎo jiàn

轮。阿僧祇宝跋陀树,因陀罗网 庄 严清净。阿僧祇宝地,不思议宝。间

cu? zhuāng yán ā sēng qí bǎo chuī qí yīn qīngliàng chōng mǎn fǎ jia ā sēng qí bǎo gǔ miào yīn ka xi?

错 庄 严。阿僧祇宝吹,其音清亮。充满法界。阿僧祇宝鼓,妙音克谐。

qi?ng ji? bù ju? ā sēng qí bǎo zh?ngshēng jìn n?ng sha chí wú shàng fǎ bǎo ā sēng qí bǎo shēn jù zú wú liàng

穷劫不绝。阿僧祇宝众 生,尽能摄持无上法宝。阿僧祇宝身,具足无量

gōng d? miào bǎo ā sēng qí bǎo kǒu cháng yǎn yí qia miào fǎ bǎo yīn ā sēng qí bǎo xīn jù qīngjìng yì dà

功德妙宝。阿僧祇宝口,常演一切妙法宝音。阿僧祇宝心,具清净意大

zhì yuàn bǎo ā sēng qí bǎo niàn duàn zhū yú hu? jiū jìngjiān gù yí qia zhì bǎo ā sēng qí bǎo míng s?ng chí

智愿宝。阿僧祇宝念,断诸愚惑,究竟坚固一切智宝。阿僧祇宝明,诵持

yí qia zhū f? fǎ bǎo ā sēng qí bǎo huì ju? liǎo yí qia zhū f? fǎ zàng ā sēng qí bǎo zhì d? dà yuán mǎn

一切诸佛法宝。阿僧祇宝慧,决了一切诸佛法藏。阿僧祇宝智,得大圆满

yí qia zhì bǎo ā sēng qí bǎo yǎn jiàn shí lì bǎo wú suǒ zhàng ài ā sēng qí bǎo ěr tīng w?n wú liàng

一切智宝。阿僧祇宝眼,鉴十力宝,无所障碍。阿僧祇宝耳,听闻无量,

jìn fǎ jia shēng qīngjìng wú ài ā sēng qí bǎo bí cháng xiù suí shùnqīngjìng bǎo xiāng ā sēng qí bǎo sh?

尽法界声,清净无碍。阿僧祇宝鼻,常嗅随顺清净宝香。阿僧祇宝舌,

n?ngshuō wú liàng zhū yǔ yán fǎ ā sēng qí bǎo shēn biàn y?u shí fāng ?r wú guà ài ā sēng qí bǎo yì cháng

能说无量诸语言法。阿僧祇宝身,遍游十方而无挂碍。阿僧祇宝意,常

qín xiū xí pǔ xiánhangyuàn ā sēng qí bǎo yīn jìngmiào yīn shēngbiàn shí fāng jia ā sēng qí bǎo shēn ya

勤修习。普贤行愿。阿僧祇宝音,净妙音声遍十方界。阿僧祇宝身业,

yí qia suǒ zu? yǐ zhì w?i shǒu ā sēng qí bǎo yǔ ya chángshuō xiū xíng wú ài zhì bǎo ā sēng qí bǎo yì ya

一切所作以智为首。阿僧祇宝语业,常说修行无碍智宝。阿僧祇宝意业,

d? wú zhàng ài guǎng dà zhì bǎo jiū jìngyuán mǎn

得无障碍广大智宝,究竟圆满。

f? zǐ pú sà m? hē sà yú bǐ yí qia zhū f? chà zhōng yú yī f? chà yī fāng yī chù yī

佛子!菩萨摩诃萨于彼一切诸佛刹中,于一佛刹、一方、一处、一

máo duānliang yǒu wú liàng wú biān bù kě shuō shù zhū dà pú sà jiē xī ch?ng jiù qīngjìng zhì huì chōng mǎn ?r zhù

毛端量、有无量无边不可说数诸大菩萨,皆悉成就清净智慧,充满而住。

rú yī f? chà yī fāng yī chù yī máo duānliang rú shì jìn xū kōngbiàn fǎ jia yī yī f? chà

如一佛刹、一方、一处、一毛端量,如是尽虚。空遍法界,一一佛刹、

yī yī fāng yī yī chù yī yī máo duānliang xī yì rú shì shì w?i pú sà m? hē sà yǐ zhū shàn gēn

一一方、一一处、一一毛端量,悉亦如是。是为菩萨摩诃萨。以诸善根

?r w?i huí xiàng pǔ yuàn yí qia zhū f? gu? tǔ xī jù zhǒngzhǒngmiào bǎo zhuāng yán rú bǎo zhuāng yán rú shì

而为回向。普愿一切诸佛国土。悉具种 种妙宝 庄 严,如宝 庄 严,如是

guǎngshuō rú shì xiāngzhuāng yán huā zhuāng yán mán zhuāng yán tú xiāngzhuāng yán shāoxiāngzhuāng yán m?

广说。如是香 庄 严、华 庄 严、鬘 庄 严、涂香 庄 严、烧香 庄 严、末

xiāngzhuāng yán yī zhuāng yán gài zhuāng yán chuángzhuāng yán fān zhuāng yán m? ní bǎo zhuāng yán cì dì

香 庄 严、衣 庄 严、盖 庄 严、幢 庄 严、幡 庄 严、摩尼宝 庄 严,次第

nǎi zhì gu? cǐ bǎi bai jiē rú bǎo zhuāng yán rú shì guǎngshuō

乃至过此百倍。皆如宝 庄 严,如是广说。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǐ fǎ shī děng suǒ jí shàn gēn w?i zhǎngyǎng yí qia shàn gēn gù huí xiàng

佛子!菩萨摩诃萨。以法施等所集善根,为长养一切善根故回向;

w?i yán jìng yí qia f? chà gù huí xiàng w?i ch?ng jiù yí qia zh?ngshēng gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng jiē xīn

为严净一切佛刹故回向;为成就一切众 生故回向;为令一切众 生皆心

jìng bù d?ng gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng jiē rù shanshēn f? fǎ gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng jiē

净不动故回向;为令一切众 生皆入甚深佛法故回向;为令一切众 生皆

d? wú n?ng gu? qīngjìnggōng d? gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng jiē d? bù kě huàiqīngjìng fú lì gù huí xiàng

得无能过清净功德故回向;为令一切众 生皆得不可坏清净福力故回向;

w?i lìng yí qia zh?ngshēng jiē d? wú jìn zhì lì dù zhū zh?ngshēnglìng rù f? fǎ gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ng

为令一切众 生皆得无尽智力,度诸众 生令入佛法故回向;为令一切众

shēng jiē d? píngděng wú liàngqīngjìng yán yīn gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng jiē d? píngděng wú ài yǎn ch?ng

生皆得平等无量清净言音故回向;为令一切众 生皆得平等无碍眼,成

jiù jìn xū kōngbiàn fǎ jia děng zhì huì gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng jiē d? qīngjìngniàn zhī qián jì ji? yí

就尽虚空遍法界等智慧故回向;为令一切众 生皆得清净念,知前际劫一

qia shì jia gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng jiē d? wú ài dà zhì huì xī n?ng ju? liǎo yí qia fǎ zàng gù huí

切世界故回向;为令一切众 生皆得无碍大智慧,悉能决了一切法藏故回

xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng jiē d? wú xiànliàng dà pú tí zhōubiàn fǎ jia wú suǒ zhàng ài gù huí xiàng

向;为令一切众 生皆得无限量。大菩提,周遍法界无所障碍故回向;

w?i lìng yí qia zh?ngshēng jiē d? píngděng wú fēn bi? tong tǐ shàn gēn gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng jiē d? yí

为令一切众 生皆得平等无分别同体善根故回向;为令一切众 生皆得一

qia gōng d? jù zú zhuāng yán qīngjìngshēn yǔ yì ya gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng jiē d? t?ng yú

切功德。具足 庄 严清净身、语、意业故回向;为令一切众 生皆得同于

pǔ xiánhang gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng jiē d? rù yí qia t?ng tǐ qīngjìng f? chà gù huí xiàng w?i lìng yí

普贤行故回向;为令一切众 生皆得入一切同体清净佛刹故回向;为令一

qia zh?ngshēng xī guān chá yí qia zhì jiē qù rù yuán mǎn gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng jiē d? yuǎn lí bù

切众 生悉观察一切智,皆趣入圆满故回向;为令一切众 生皆得远离不

píngděngshàn gēn gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng jiē d? píngděng wú yì xiàng shēn xīn cì dì yuán mǎn yí qia zhì

平等善根故回向;为令一切众 生皆得平等无异相,深心次第圆满一切智

gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng jiē d? ān zhù yí qia bái fǎ gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng jiē yú

故回向;为令一切众 生皆得安住一切白法故回向;为令一切众 生皆于

yī niànzhōng zhang yí qia zhì d? jiū jìng gù huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng jiē ch?ng mǎn qīngjìng yí qia zhì dào

一念中。证一切智得究竟故回向;为令一切众 生皆成满清净一切智道

gù huí xiàng f? zǐ pú sà m? hē sà yǐ zhū shàn gēn pǔ w?i yí qia zh?ngshēng rú shì huí xiàng yǐ fù yǐ

故回向。佛子!菩萨摩诃萨以诸善根,普为一切众 生如是回向。已复以

cǐ shàn gēn yù pǔ yuán mǎn yǎn shuō yí qia qīngjìnghang fǎ lì gù huí xiàng yù ch?ng jiù qīngjìnghang wēi lì d?

此善根,欲普圆满演说一切清净行法力故回向;欲成就清净行威力,得

bù kě shuō bù kě shuō fǎ hǎi gù huí xiàng yù yú yī yī fǎ hǎi jù zú wú liàngděng fǎ jia qīngjìng zhì guāngmíng

不可说不可说法海故回向;欲于一一法海,具足无量等法界清净智光明

gù huí xiàng yù kāi shì yǎn shuō yí qia fǎ chā bi? jù yì gù huí xiàng yù ch?ng jiù wú biānguǎng dà yí qia fǎ

故回向;欲开示演说一切法差别句义故回向;欲成就无边广大一切法

guāngmíng sān mai gù huí xiàng yù suí shùn sān shì zhū f? biàn cái gù huí xiàng yù ch?ng jiù qù lái xiàn zài yī qiē f?

光明三昧故回向;欲随顺三世诸佛辩才故回向;欲成就去来现在一切佛

zì zài shēn g ù h u íxiàng w?i zūn zh?ng yí qia f? kě ài la wú zhàng ài fǎ gù huí xiàng w?i mǎn zú dà bēi xīn

自在身故回向;为尊重一切佛可爱乐、无障碍法故回向;为满足大悲心,

jiù hù yí qia zh?ngshēngcháng wú tuì zhuǎn gù huí xiàng yù ch?ng jiù bù sī yì chā bi? fǎ wú zhàng ài zhì xīn

救护一切众 生 常无退转故回向;欲成就不思议差别法,无障碍智心,

wú g?u rǎn zhū gēn qīngjìng pǔ rù yí qia zh?ng huì dào chǎng gù huí xiàng yù yú yí qia ru? fù ru? yǎng ru?

无垢染诸根清净,普入一切众会道场故回向;欲于一切若覆、若仰、若

cū ru? xì ru? guǎng ru? xiá xiǎo dà rǎn jìng rú shì děng zhū f? gu? tǔ chángzhuǎnpíngděng bù tuì fǎ

粗、若细、若广、若狭、小大染净,如是等诸佛国土,常 转平等不退法

lún gù huí xiàng yù yú niànniànzhōng d? wú suǒ wai wú yǒu qi?ng jìn zhǒngzhǒngbiàn cái miào fǎ guāngmíng kāi shì

轮故回向;欲于念念中得无所畏、无有穷尽种 种辩才。妙法光明开示

yǎn shuō gù huí xiàng w?i yào qiú zh?ngshàn fā xīn xiū xí zhū gēn zhuǎnshang hu? yí qia fǎ dà sh?ntōng zhì jìn n?ng

演说故回向;为乐求众善发心修习诸根转 胜,获一切法大神通智,尽能

liǎo zhī yí qia zhū fǎ gù huí xiàng yù yú yí qia zh?ng huì dào chǎng qīn jìn g?ngyǎng w?i yí qia zh?ngshēng yǎn yī

了知一切诸法故回向;欲于一切众会道场亲近供养,为一切众 生演一

qiē fǎ xiánlìnghuān xǐ gù huí xiàng

切法咸令欢喜故回向。

f? zǐ pú sà m? hē sà y?u yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai yǐ zhù fǎ jia wú liàng zhù huí

佛子!菩萨摩诃萨又以此善根如是回向,所谓:以住法界无量住回

xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàngshēn ya huí xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàng yǔ ya huí xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàng

向,以住法界无量身业回向,以住法界无量语业回向,以住法界无量

yì ya huí xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàng sa píngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàngsh?uxiǎngxíng shí píngděng huí

意业回向,以住法界无量色平等回向,以住法界无量受想行识平等回

xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàng yùn píngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàng jia píngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ jia

向,以住法界无量蕴平等回向,以住法界无量界平等回向,以住法界

wú liàng chù píngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàng nai píngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàng wài píngděng huí

无量处平等回向,以住法界无量内平等回向,以住法界无量外平等回

xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàng fā qǐ píngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàngshēn xīn píngděng huí xiàng yǐ zhù

向,以住法界无量发起平等回向,以住法界无量深心平等回向,以住

fǎ jia wú liàngfāngbiànpíngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàng xìn jiě píngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàng

法界无量方便平等回向,以住法界无量信解平等回向,以住法界无量

zhū gēn píngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàng chū zhōng h?u jì píngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàng ya bào

诸根平等回向,以住法界无量初中后际平等回向,以住法界无量业报

píngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàng rǎn jìngpíngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàngzh?ngshēngpíngděng huí

平等回向,以住法界无量染净平等回向,以住法界无量 众 生平等回

xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàng f? chà píngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàng fǎ píngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ

向,以住法界无量佛刹平等回向,以住法界无量法平等回向,以住法

jia wú liàng shì jiānguāngmíngpíngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàng zhū f? pú sà píngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ

界无量世间光明平等回向,以住法界无量诸佛菩萨平等回向,以住法

jia wú liàng pú sà hangyuànpíngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàng pú sà chū lí píngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ jia

界无量菩萨行愿平等回向,以住法界无量菩萨出离平等回向,以住法界

wú liàng pú sà jiào huà tiáo fú píngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ jia wú liàng fǎ jia wú ar píngděng huí xiàng yǐ zhù fǎ

无量菩萨教化调伏平等回向,以住法界无量法界无二平等回向,以住法

jia wú liàng rú lái zh?ng huì dào chǎngpíngděng huí xiàng

界无量如来众会道场平等回向。

f? zǐ pú sà m? hē sà rú shì huí xiàng shí ān zhù fǎ jia wú liàngpíngděngqīngjìngshēn ān zhù fǎ

佛子!菩萨摩诃萨如是回向时,安住法界无量平等清净身,安住法

jia wú liàngpíngděngqīngjìng yǔ ān zhù fǎ jia wú liàngpíngděngqīngjìng xīn ān zhù fǎ jia wú liàngpíngděng zhū pú

界无量平等清净语,安住法界无量平等清净心,安住法界无量平等诸菩

sà qīngjìnghangyuàn ān zhù fǎ jia wú liàngpíngděngqīngjìngzh?ng huì dào chǎng ān zhù fǎ jia wú liàngpíngděng w?i yí

萨清净行愿,安住法界无量平等清净众会道场,安住法界无量平等为一

qia pú sà guǎngshuō zhū fǎ qīngjìng zhì ān zhù fǎ jia wú liàngpíngděngn?ng rù jìn fǎ jia yí qia shì jia shēn ān

切菩萨广说诸法清净智,安住法界无量平等能入尽法界一切世界身,安

zhù fǎ jia wú liàngpíngděng yí qia fǎ guāngmíngqīngjìng wú wai n?ng yǐ yī yīn jìn duàn yí qia zh?ngshēng yí wǎng suí

住法界无量平等一切法光明清净无畏。能以一音尽断一切众 生疑网,随

qí gēn yù jiē lìnghuān xǐ zhù yú wú shàng yí qia zhǒng zhì lì wú suǒ wai zì zài sh?ntōng guǎng dà gōng d?

其根欲皆令欢喜,住于无上一切种智,力无所畏,自在神通,广大功德

chū lí fǎ zhōng f? zǐ shì w?i pú sà m? hē sà dì shí zhù děng fǎ jia wú liàng huí xiàng pú sà m? hē sà

出离法中。佛子!是为菩萨摩诃萨第十住等法界无量回向。菩萨摩诃萨

yǐ fǎ shī děng yí qia shàn gēn rú shì huí xiàng shí ch?ng mǎn pǔ xián wú liàng wú biān pú sà hangyuàn xī n?ng yán jìng

以法施等一切善根如是回向时,成满普贤无量无边菩萨行愿,悉能严净

jìn xū kōngděng fǎ jia yí qia f? chà lìng yí qia zh?ngshēng yì d? rú shì jù zú ch?ng jiù wú biān zhì huì liǎo

尽虚空等法界一切佛刹,令一切众 生亦得如是,具足成就无边智慧,了

yí qia fǎ yú niànniànzhōngjiàn yí qia f? chū xīng yú shì yú niànniànzhōngjiàn yí qia f? wú liàng wú biān zì zài

一切法,于念念中见一切佛出兴于世,于念念中见一切佛无量无边自在

lì suǒ wai guǎng dà zì zài lì wú zhu? zì zài lì wú ài zì zài lì bù sī yì zì zài lì jìng

力。所谓:广大自在力、无著自在力、无碍自在力、不思议自在力、净

yí qia zh?ngshēng zì zài lì lì yí qia shì jia zì zài lì xiàn bù kě shuō yǔ yán zì zài lì suí shí yìngxiàn

一切众 生自在力、立一切世界自在力、现不可说语言自在力、随时应现

zì zài lì zhù bù tuì zhuǎnsh?ntōng zhì zì zài lì yǎn shuō yí qia wú biān fǎ jia bǐ wú yǒu yú zì zài lì

自在力、住不退转神通智自在力、演说一切无边法界。俾无有余自在力、

chū shēng pǔ xián pú sà wú biān jì yǎn zì zài lì yǐ wú ài ěr shí w?n chí wú liàng zhū f? zhang fǎ zì zài lì

出生普贤菩萨无边际眼自在力、以无碍耳识闻持无量诸佛正法自在力、

yì shēn ji? jiā fū zu? zhōubiàn shí fāng wú liàng fǎ jia yú zhū zh?ngshēng wú suǒ p? ài zì zài lì yǐ yuán mǎn zhì

一身结跏趺坐。周遍十方无量法界于诸众 生无所迫隘自在力、以圆满智

pǔ rù sān shì wú liàng fǎ zì zài lì y?u d? wú liàngqīngjìng suǒ wai yí qia zh?ngshēngqīngjìng yí qia f?

普入三世无量法自在力。又得无量清净,所谓:一切众 生清净、一切佛

chà qīngjìng yí qia fǎ qīngjìng yí qia chù biàn zhī zhì qīngjìng biàn xū kōng jia wú biān zhì qīngjìng d? yí qia

刹清净、一切法清净、一切处遍知智清净、遍虚空界无边智清净。得一切

chā bi? yán yīn zhì yǐ zhǒngzhǒng yán yīn pǔ yìngzh?ngshēngqīngjìng fàng wú liàngyuán mǎn guāng pǔ zhào yí qia

差别言音智,以种 种言音,普应众 生清净;放无量圆满光,普照一切

wú biān shì jia qīngjìng chū shēng yí qia sān shì pú sà hang zhì qīngjìng yī niànzhōng pǔ rù sān shì yí qia zhū f?

无边世界清净;出生一切三世菩萨行智清净;一念中普入三世一切诸佛

zh?ng huì dào chǎng zhì qīngjìng rù wú biān yí qia shì jiān lìng yí qia zh?ngshēng jiē zu? suǒ yìng zu? qīngjìng rú shì

众会道场智清净、入无边一切世间,令一切众 生皆作所应作清净;如是

děng jiē d? jù zú jiē d? ch?ng jiù jiē yǐ xiū zhì jiē d? píngděng jiē xī xiànqián jiē xī zhī jiàn

等皆得具足,皆得成就,皆已修治,皆得平等,皆悉现前,皆悉知见,

jiē xī wù rù jiē yǐ guān chá jiē d? qīngjìng dào yú bǐ àn

皆悉悟入,皆已观察,皆得清净,到于彼岸。

ěr shí f? sh?n lì gù shí fāng ga bǎi wàn f? chà wēi ch?n shù shì jia liù zhǒngzhand?ng suǒ wai

尔时,佛神力故,十方各百万佛刹微尘数世界,六种震动,所谓:

d?ng biànd?ng děngbiànd?ng qǐ biàn qǐ děngbiàn qǐ yǒng biànyǒng děngbiànyǒng zhan biànzhan

动、遍动、等遍动,起、遍起、等遍起,涌、遍涌、等遍涌,震、遍震、

děngbiànzhan hǒu biàn hǒu děngbiàn hǒu jī biàn jī děngbiàn jī f? sh?n lì gù fǎ rú shì gù

等遍震,吼、遍吼、等遍吼,击、遍击、等遍击。佛神力故,法如是故,

yǔ zh?ngtiān huā tiān mán tiān m? xiāng tiān zhū zá xiāng tiān yī fu tiānzhēn bǎo tiānzhuāng yán jù

雨众天华、天鬘、天末香、天诸杂香、天衣服、天珍宝、天 庄 严具、

tiān m? ní bǎo tiānch?nshuǐxiāng tiānzhān tán xiāng tiānshàngmiào gài tiānzhǒngzhǒngchuáng tiān zá sa fān

天摩尼宝、天沉水香、天栴檀香、天上妙盖、天种 种 幢 、天杂色幡、

ā sēng qí zhū tiānshēn wú liàng bǎi qiān yì bù kě shuōtiānmiào fǎ yīn bù kě sī yì tiān zàn f? yīn ā sēng

阿僧祇诸天身;无量百千亿不可说天妙法音、不可思议天赞佛音、阿僧

zhǐ tiānhuān xǐ yīn xiánchēngshàn zāi wú liàng ā sēng qí bǎi qiān nu? yú tuō zhū tiāngōngjìng lǐ bài wú shù tiān zǐ

祇天欢喜音咸称善哉。无量阿僧祇百千那由他诸天恭敬礼拜。无数天子

chángniàn zhū f? xī qiú rú lái wú liànggōng d? xīn bù shě lí wú shù tiān zǐ zu? zh?ng jì yua gē yǒng zàn

常念诸佛,希求如来无量功德,心不舍离。无数天子作众妓乐,歌咏赞

tàn g?ngyǎng rú lái bǎi qiān ā sēng qí zhū tiānfàng dà guāngmíng pǔ zhào jìn xū kōngbiàn fǎ jia yí qia f? chà

叹供养如来。百千阿僧祇诸天放大光明,普照尽虚空遍法界一切佛刹,

xiàn wú liàng ā sēng qí zhū f? jìng jia rú lái huà shēn chū gu? zhū tiān rú yú cǐ shì jia dōu shuài tu? tiāngōngshuō

现无量阿僧祇诸佛境界。如来化身出过诸天,如于此世界兜率陀天宫说

rú shì fǎ zhōubiàn shí fāng yí qia shì jia dōu shuàitiāngōng xī yì rú shì

如是法,周遍十方一切世界兜率天宫悉亦如是。

ěr shí fù yǐ f? sh?n lì gù shí fāng ga gu? bǎi wàn f? chà wēi ch?n shù shì jia wài ga yǒu bǎi wàn f?

尔时,复以佛神力故,十方各过百万佛刹微尘数世界外,各有百万佛

chà wēi ch?n shù zhū pú sà ?r lái jí huì zhōubiàn shí fāng xián zu? shì yán shàn zāi shàn zāi f? zǐ nǎi n?ng

刹微尘数诸菩萨而来集会,周遍十方,咸作是言:善哉善哉!佛子!乃能

shuō cǐ zhū dà huí xiàng f? zǐ wǒ děng jiē t?ng yī hào míng jīn gāngchuáng xī c?ng jīn gāngguāng shì jia jīn

说此诸大回向。佛子!我等皆同一号,名:金刚 幢 ,悉从金刚光世界金

gāngchuáng f? suǒ lái yì cǐ tǔ bǐ zhū shì jia xī yǐ f? sh?n lì gù ?r shuō shì fǎ zh?ng huì juàn shǔ w?n cí

刚 幢 佛所来诣此土。彼诸世界悉以佛神力故而说是法。众会眷属,文辞

jù yì jiē yì rú shì bù zēng bù jiǎn wǒ děng jiē ch?ng f? sh?n lì c?ng bǐ tǔ lái w?i rǔ zu? zhang rú

句义,皆亦如是,不增不减。我等皆承佛神力,从彼土来为汝作证。如

wǒ lái cǐ zh?ng huì w?i rǔ zu? zhang shí fāng suǒ yǒu yí qia shì jia dōu shuàitiāngōng bǎo zhuāng yán diàn zhū pú sà

我来此众会为汝作证,十方所有一切世界兜率天宫,宝 庄 严殿诸菩萨

zh?ng lái w?i zu? zhang yì fù rú shì

众来为作证,亦复如是。

ěr shí jīn gāngchuáng pú sà ch?ng f? sh?n lì guān chá shí fāng yí qia zh?ng huì jì yú fǎ jia yǐ shàn

尔时,金刚 幢 菩萨承佛神力,观察十方一切众会,暨于法界已。善

zhī w?n yì zēngguǎng dà xīn dà bēi pǔ fù yí qia zh?ngshēng xì xīn ān zhù sān shì f? zhǒng shàn rù yí qia

知文义,增广大心,大悲普覆一切众 生,系心安住三世佛种,善入一切

f? gōng d? fǎ ch?ng jiù zhū f? zì zài zhī shēn guān zhū zh?ngshēng xīn zhī suǒ la jí qí suǒ zhǒng yí qia shàn gēn

佛功德法,成就诸佛自在之身。观诸众 生心之所乐,及其所种一切善根

xī fēn bi? zhī suí shùn fǎ shēn w?i xiànqīngjìngmiào sa zhī shēn jí yú shì shí ?r shuōs?ng yuē

悉分别知,随顺法身,为现清净妙色之身。即于是时而说颂曰:

pú sà ch?ng jiù fǎ zhì huì wù jiě wú biān zhang fǎ m?n

菩萨成就法智慧,悟解无边正法门,

w?i fǎ guāng míng tiáo yù shī liǎo zhī wú ài zhēn shí fǎ

为法光明调御师,了知无碍真实法。

pú sà w?i fǎ dà dǎo shī kāi shì shan shēn nán d? fǎ

菩萨为法大导师,开示甚深难得法,

yǐn dǎo shí fāng wú liàngzh?ng xī lìng ān zhù zhang fǎ zhōng

引导十方无量 众,悉令安住正法中。

pú sà yǐ yǐn f? fǎ hǎi fǎ yún pǔ yǔ shí fāng jia

菩萨已饮佛法海,法云普雨十方界,

fǎ rì chū xiàn yú shì jiān chǎn yáng miào fǎ lì qún shēng

法日出现于世间,阐扬妙法利群生。

cháng w?i nán yù fǎ shī zhǔ liǎo zhī rù fǎ qiǎo fāng biàn

常为难遇法施主,了知入法巧方便,

fǎ guāng qīng jìng zhào qí xīn yú shì shuō fǎ h?ng wú wai

法光清净照其心,于世说法恒无畏。

shàn xiū yú fǎ zì zài xīn xī n?ng wù rù zhū fǎ m?n

善修于法自在心,悉能悟入诸法门,

ch?ng jiù shanshēnmiào fǎ hǎi pǔ w?i zh?ngshēng jī fǎ gǔ

成就甚深妙法海,普为众 生击法鼓。

xuān shuō shan shēn xī yǒu fǎ yǐ fǎ zhǎng yǎng zhū gōng d?

宣说甚深希有法,以法长养诸功德,

jù zú qīng jìng fǎ xǐ xīn shì xiàn shì jiān f? fǎ zàng

具足清净法喜心,示现世间佛法藏。

zhū f? fǎ wáng suǒ guàn dǐng ch?ng jiù fǎ xìng zhì zàng shēn

诸佛法王所灌顶,成就法性智藏身,

xī n?ng jiě liǎo fǎ shí xiàng ān zhù yí qia zh?ng shàn fǎ

悉能解了法实相,安住一切众善法。

pú sà xiū xíng dì yī shī yí qia rú lái suǒ zàn xǐ

菩萨修行第一施,一切如来所赞喜,

suǒ zu? jiē m?ng f? ran kě yǐ cǐ ch?ng jiù r?n zhōng zūn

所作皆蒙佛认可,以此成就人中尊。

pú sà ch?ng jiù miào fǎ shēn qīn c?ng zhū f? fǎ huà shēng

菩萨成就妙法身,亲从诸佛法化生,

w?i lì zh?ngshēng zu? fǎ dēng yǎn shuō wú liàng zuì shang fǎ

为利众 生作法灯,演说无量最胜法。

suí suǒ xiū xíng miào fǎ shī z? yì guān chá bǐ shàn gēn

随所修行妙法施,则亦观察彼善根,

suǒ zu? zh?ngshàn w?i zh?ngshēng xī yǐ zhì huì ?r huí xiàng

所作众善为众 生,悉以智慧而回向。

suǒ yǒu ch?ng f? gōng d? fǎ xī yǐ huí shī zhū qún shēng

所有成佛功德法,悉以回施诸群生,

yuàn lìng yí qia jiē qīng jìng dào f? zhuāng yán zhī bǐ àn

愿令一切皆清净,到佛 庄 严之彼岸。

shí fāng f? chà wú yǒu liàng xī jù wú liàng dà zhuāng yán

十方佛刹无有量,悉具无量大 庄 严,

rú shì zhuāng yán bù kě sī jìn yǐ zhuāng yán yī gu? tǔ

如是 庄 严不可思,尽以 庄 严一国土。

rú lái suǒ yǒu qīng jìng zhì yuàn lìng zh?ng shēng jiē jù zú

如来所有清净智,愿令众 生皆具足,

y?u rú pǔ xián zhēn f? zǐ yí qia gōng d? zì zhuāng yán

犹如普贤真佛子,一切功德自 庄 严。

ch?ng jiù guǎng dà sh?n tōng lì wǎng yì shì jia xī zhōu biàn

成就广大神通力,往诣世界悉周遍,

yí qia zh?ng shēng wú yǒu yú jiē shǐ xiū xíng pú sà dào

一切众 生无有余,皆使修行菩萨道。

zhū f? rú lái suǒ kāi wù shí fāng wú liàng zhū zh?ngshēng

诸佛如来所开悟,十方无量诸众 生,

yí qia jiē lìng rú pǔ xián jù zú xiū xíng zuì shàng hang

一切皆令如普贤,具足修行最上行。

zhū f? pú sà suǒ ch?ng jiù zhǒngzhǒng chā bi? zhū gōng d?

诸佛菩萨所成就,种 种差别诸功德,

rú shì gōng d? wú yǒu biān yuàn shǐ zh?ng shēng xī yuán mǎn

如是功德无有边,愿使众 生悉圆满。

pú sà jù zú zì zài lì suǒ yìng xu? chù jiē wǎng xu?

菩萨具足自在力,所应学处皆往学,

shì xiàn yí qia dà sh?n tōng pǔ yì shí fāng wú liàng tǔ

示现一切大神通,普诣十方无量土。

pú sà n?ng yú yī niàn qǐng jìn děng zh?ng shēng wú shù f?

菩萨能于一念顷,觐等众 生无数佛,

y?u fù yú yī máo duān zhōng jìn sha zhū fǎ jiē míng jiàn

又复于一毛端中,尽摄诸法皆明见。

shì jiān zh?ngshēng wú yǒu liàng pú sà xī n?ng fēn bi? zhī

世间众 生无有量,菩萨悉能分别知,

zhū f? wú liàngděngzh?ngshēng dà xīn g?ngyǎngxiánlìng jìn

诸佛无量等众 生,大心供养咸令尽。

zhǒngzhǒngmíngxiāngshàngmiào huā zh?ng bǎo yī shang jí fān gài

种 种名香 上妙华,众宝衣裳及幡盖,

fēn bù fǎ jia xián chōng mǎn fā xīn pǔ g?ng shí fāng f?

分布法界咸充满,发心普供十方佛。

yī máo kǒng zhōng xī míng jiàn bù sī yì shù wú liàng f?

一毛孔中悉明见,不思议数无量佛,

yí qia máo kǒng jiē rú shì pǔ lǐ yí qia shì jiān dēng

一切毛孔皆如是,普礼一切世间灯。

jǔ shēn cì dì gōng jìng lǐ rú shì wú biān zhū zuì shang

举身次第恭敬礼,如是无边诸最胜,

yì yǐ yán cí pǔ chēng zàn qi?ng jìn wai lái yí qia ji?

亦以言辞普称赞,穷尽未来一切劫。

yì rú lái suǒ g?ngyǎng jù qí shù wú liàngděngzh?ngshēng

一如来所供养具,其数无量等众 生,

rú shì g?ng yǎng yì rú lái yí qia rú lái yì fù rán

如是供养一如来,一切如来亦复然。

g?ng yǎng zàn tàn zhū rú lái jìn bǐ shì jiān yí qia ji?

供养赞叹诸如来,尽彼世间一切劫,

shì jiān ji? shù kě zhōng jìn pú sà g?ng yǎng wú xiū xia

世间劫数可终尽,菩萨供养无休懈。

yí qia shì jiān zhǒng zhǒng ji? yú ěr suǒ ji? xiū zhū hang

一切世间种 种劫,于尔所劫修诸行,

gōng jìng g?ng yǎng yì rú lái jìn yí qia ji? wú yàn zú

恭敬供养一如来,尽一切劫无厌足。

rú wú liàng ji? g?ng yī f? g?ng yí qia f? jiē rú shì

如无量劫供一佛,供一切佛皆如是,

yì bù fēn bi? shì ji? shù yú suǒ g?ng yǎng shēng pí yàn

亦不分别是劫数,于所供养生疲厌。

fǎ jia guǎng dà wú biān jì pú sà guān chá xī míng liǎo

法界广大无边际,菩萨观察悉明了,

yǐ dà lián huā biàn bù zhōng shī děngzh?ngshēng wú liàng f?

以大莲华遍布中,施等众 生无量佛。

bǎo huā xiāng sa jiē yuán mǎn qīngjìngzhuāng yán shan wēi miào

宝华香色皆圆满,清净 庄 严甚微妙,

yí qia shì jiān wú kě yù chí yǐ g?ng yǎng r?n zhōng zūn

一切世间无可谕,持以供养人中尊。

zh?ngshēng shù děng wú liàng chà zhū miào bǎo gài mǎn qí zhōng

众 生数等无量刹,诸妙宝盖满其中,

xī yǐ g?ng yǎng yì rú lái g?ng yí qia f? jiē rú shì

悉以供养一如来,供一切佛皆如是。

tú xiāng wú bǐ zuì shū shang yí qia shì jiān wai c?ng yǒu

涂香无比最殊胜,一切世间未曾有,

yǐ cǐ g?ngyǎngtiān r?n shī qi?ng jìn zh?ngshēng shù děng ji?

以此供养天人师,穷尽众 生数等劫。

m? xiāngshāoxiāngshàngmiào huā zh?ng bǎo yī fu zhuāng yán jù

末香烧香 上妙华,众宝衣服 庄 严具,

rú shì g?ng yǎng zhū zuì shang huān xǐ fang shì wú yàn zú

如是供养诸最胜,欢喜奉事无厌足。

děngzh?ngshēng shù zhào shì dēng niànniànch?ng jiù dà pú tí

等众 生数照世灯,念念成就大菩提,

yì yǐ wú biān jì chēng shù gōng yǎng r?n zhōng tiáo yù zhě

亦以无边偈称述,供养人中调御者。

rú zh?ngshēng shù f? shì zūn jiē xiū wú shàngmiàogōngyǎng

如众 生数佛世尊,皆修无上妙供养,

rú zh?ngshēng shù wú liàng ji? rú shì zàn tàn wú qi?ng jìn

如众 生数无量劫,如是赞叹无穷尽。

rú shì g?ng yǎng zhū f? shí yǐ f? sh?n lì jiē zhōu biàn

如是供养诸佛时,以佛神力皆周遍,

xī jiàn shí fāng wú liàng f? ān zhù pǔ xián pú sà hang

悉见十方无量佛,安住普贤菩萨行。

gu? qù wai lái jí xiàn zài suǒ yǒu yí qia zhū shàn gēn

过去未来及现在,所有一切诸善根,

lìng wǒ cháng xiū pǔ xián hang sù d? ān zhù pǔ xián dì

令我常修普贤行,速得安住普贤地。

yí qia rú lái suǒ zhī jiàn shì jiān wú liàng zhū zh?ngshēng

一切如来所知见,世间无量诸众 生,

xī yuàn jù zú rú pǔ xián w?i cōng huì zhě suǒ chēng zàn

悉愿具足如普贤,为聪慧者所称赞。

cǐ shì shí fāng zhū dà shì g?ng suǒ xiū zhì huí xiàng hang

此是十方诸大士,共所修治回向行,

zhū f? rú lái w?i wǒ shuō cǐ huí xiàng hang zuì wú shàng

诸佛如来为我说,此回向行最无上。

shí fāng shì jia wú yǒu yú qí zhōng yí qia zhū zh?ngshēng

十方世界无有余,其中一切诸众 生,

m? bù xián lìng d? kāi ju? xī shǐ cháng rú pǔ xián hang

莫不咸令得开觉,悉使常如普贤行。

rú qí huí xiàng hang bù shī yì fù jiān chí yú jìn jia

如其回向行布施,亦复坚持于禁戒,

jīng jìn cháng shí wú tuì qia rěn rǔ r?u h? xīn bù d?ng

精进长时无退怯,忍辱柔和心不动,

chán dìng chí xīn cháng yī yuán zhì huì liǎo jìng t?ng sān mai

禅定持心常一缘,智慧了境同三昧,

qù lái xiàn zài jiē tōng dá shì jiān wú yǒu d? qí biān

去来现在皆通达,世间无有得其边。

pú sà shēn xīn jí yǔ ya rú shì suǒ zu? jiē qīng jìng

菩萨身心及语业,如是所作皆清净,

yí qia xiū xíng wú yǒu yú xī yǔ pǔ xián pú sà děng

一切修行无有余,悉与普贤菩萨等。

pì rú fǎ jia wú fēn bi? xì lùn rǎn zhu? jiē yǒng jìn

譬如法界无分别,戏论染著皆永尽,

yì rú nia pán wú zhàng ài xīn cháng rú shì lí zhū qǔ

亦如涅槃无障碍,心常如是离诸取。

zhì zhě suǒ yǒu huí xiàng fǎ zhū f? rú lái yǐ kāi shì

智者所有回向法,诸佛如来已开示,

zhǒngzhǒngshàn gēn xī huí xiàng shì gù n?ngch?ng pú sà dào

种 种善根悉回向,是故能成菩萨道。

f? zǐ shàn xu? cǐ huí xiàng wú liànghangyuàn xī ch?ng mǎn

佛子善学此回向,无量行愿悉成满,

sha qǔ fǎ jia jìn wú yú shì gù n?ng ch?ng shàn shì lì

摄取法界尽无余,是故能成善逝力。

ru? yù ch?ng jiù f? suǒ shuō pú sà guǎng dà shū shanghang

若欲成就佛所说,菩萨广大殊胜行,

yí yìng shàn zhù cǐ huí xiàng shì zhū f? zǐ hào pǔ xián

宜应善住此回向,是诸佛子号普贤。

yí qia zh?ngshēng y?u kě shǔ sān shì xīn liàng yì kě zhī

一切众 生犹可数,三世心量亦可知,

rú shì pǔ xián zhū f? zǐ gōng d? biān jì wú n?ng ca

如是普贤诸佛子,功德边际无能测。

yī máo dù kōng kě d? biān zh?ng chà w?i ch?n kě zhī shù

一毛度空可得边,众刹为尘可知数,

rú shì dà xiān zhū f? zǐ suǒ zhù hang yuàn wú n?ng liàng

如是大仙诸佛子,所住行愿无能量。


华严经唱念网:http://www.cxhuayanjing.com

文章推荐:

供养感应

供养舍利子感应

供养出家人感应

供养寺院感应

供养僧众的感应