华严经唱念网

《大方广佛华严经注音》43

编辑:博喜 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》43

shí dìng pǐn dì ar shí qī zhī sì

十定品第二十七之四

f? zǐ yún h? w?i pú sà m? hē sà wú ài lún sān mai f? zǐ pú sà m? hē sà rù cǐ sān mai

佛子!云何为菩萨摩诃萨无碍轮三昧?佛子!菩萨摩诃萨入此三昧

shí zhù wú ài shēn ya wú ài yǔ ya wú ài yì ya zhù wú ài f? gu? tǔ d? wú ài ch?ng jiù zh?ng

时,住无碍身业,无碍语业,无碍意业,住无碍佛国土,得无碍成就众

shēng zhì hu? wú ài tiáo fú zh?ngshēng zhì fàng wú ài guāngmíng xiàn wú ài guāngmíngwǎng shì wú ài guǎng dà

生智,获无碍调伏众 生智,放无碍光明,现无碍光明网,示无碍广大

biàn huà zhuǎn wú ài qīngjìng fǎ lún d? pú sà wú ài zì zài pǔ rù zhū f? lì pǔ zhù zhū f? zhì

变化,转无碍清净法轮,得菩萨无碍自在。普入诸佛力,普住诸佛智,

zu? f? suǒ zu? jìng f? suǒ jìng xiàn f? sh?ntōng lìng f? huān xǐ xíng rú lái hang zhù rú lái dào cháng

作佛所作,净佛所净,现佛神通,令佛欢喜,行如来行,住如来道,常

d? qīn jìn wú liàng zhū f? zu? zhū f? shì shào zhū f? zhǒng f? zǐ pú sà m? hē sà zhù cǐ sān mai yǐ

得亲近无量诸佛,作诸佛事,绍诸佛种。佛子!菩萨摩诃萨住此三昧已,

guān yí qia zhì zǒngguān yí qia zhì bi? guān yí qia zhì suí shùn yí qia zhì xiǎn shì yí qia zhì pān yuán yí

观一切智,总观一切智,别观一切智,随顺一切智,显示一切智,攀缘一

qia zhì jiàn yí qia zhì zǒngjiàn yí qia zhì bi? jiàn yí qia zhì yú pǔ xián pú sà guǎng dà yuàn guǎng dà

切智,见一切智,总见一切智,别见一切智。于普贤菩萨广大愿、广大

xīn guǎng dà hang guǎng dà suǒ qù guǎng dà suǒ rù guǎng dà guāngmíng guǎng dà chū xiàn guǎng dà hù niàn

心、广大行、广大所趣、广大所入、广大光明、广大出现、广大护念、

guǎng dà biàn huà guǎng dà dào bú duàn bù tuì wú xiū wú tì wú juàn wú shě wú sàn wú luàn chángzēng

广大变化、广大道,不断不退,无休无替,无倦无舍,无散无乱,常增

jìn h?ngxiāng xù h? yǐ gù cǐ pú sà m? hē sà yú zhū fǎ zhōngch?ng jiù dà yuàn fā xíng dà chang rù

进,恒相续。何以故?此菩萨摩诃萨于诸法中 成就大愿,发行大乘,入

yú f? fǎ dà fāngbiàn hǎi yǐ shangyuàn lì yú zhū pú sà suǒ xíng zhī hang zhì huì míngzhào jiē d? shànqiǎo

于佛法大方便海,以胜愿力,于诸菩萨所行之行,智慧明照,皆得善巧。

jù zú pú sà sh?ntōngbiàn huà shànn?ng hù niàn yí qia zh?ngshēng rú qù lái jīn yí qia zhū f? zhī suǒ hù niàn

具足菩萨神通变化,善能护念一切众 生,如去来今一切诸佛之所护念,

yú zhū zh?ngshēngh?ng qǐ dà bēi ch?ng jiù rú lái bù biàn yì fǎ

于诸众 生恒起大悲,成就如来不变异法。

f? zǐ pì rú yǒu r?n yǐ m? ní bǎo zhì sa yī zhōng qí m? ní bǎo suī t?ng yī sa bù shě zì xìng

佛子!譬如有人以摩尼宝置色衣中,其摩尼宝虽同衣色,不舍自性。

pú sà m? hē sà yì fù rú shì ch?ng jiù zhì huì yǐ w?i xīn bǎo guān yí qia zhì pǔ jiē míngxiàn rán bù shě

菩萨摩诃萨亦复如是,成就智慧以为心宝,观一切智普皆明现,然不舍

yú pú sà zhū hang h? yǐ gù pú sà m? hē sà fā dà shì yuàn lì yì yí qia zh?ngshēng dù tuō yí qia

于菩萨诸行。何以故?菩萨摩诃萨发大誓愿,利益一切众 生,度脱一切

zh?ngshēng ch?ng shì yí qia zhū f? yán jìng yí qia shì jia ān wai zh?ngshēng shēn rù fǎ hǎi w?i jìngzh?ng

众 生,承事一切诸佛,严净一切世界,安慰众 生,深入法海,为净众

shēng jia xiàn dà zì zài jǐ shī zh?ngshēng pǔ zhào shì jiān rù yú wú biānhuàn huà fǎ m?n bù tuì bù zhuǎn

生界,现大自在,给施众 生,普照世间,入于无边幻化法门,不退不转,

wú pí wú yàn f? zǐ pì rú xū kōng chí zh?ng shì jia ru? ch?ng ru? zhù wú yàn wú juàn wú l?i

无疲无厌。佛子!譬如虚空持众世界,若成若住,无厌、无倦,无羸、

wú xiǔ wú sàn wú huài wú biàn wú yì wú yǒu chā bi? bù shě zì xìng h? yǐ gù xū kōng zì

无朽,无散、无坏,无变、无异,无有差别,不舍自性。何以故?虚空自

xìng fǎ yìng ěr gù pú sà m? hē sà yì fù rú shì lì wú liàng dà yuàn dù yí qia zh?ngshēng xīn wú yàn

性法应尔故。菩萨摩诃萨亦复如是,立无量大愿,度一切众 生,心无厌

juàn

倦。

f? zǐ pì rú nia pán qù lái xiàn zài wú liàngzh?ngshēng yú zhōng mia dù zhōng wú yàn juàn h? yǐ

佛子!譬如涅槃,去来现在无量 众 生于中灭度,终无厌倦。何以

gù yí qia zhū fǎ běn xìngqīngjìng shì wai nia pán yún h? yú zhōng ?r yǒu yàn juàn pú sà m? hē sà

故?一切诸法本性清净,是谓:涅槃。云何于中而有厌倦?菩萨摩诃萨

yì fù rú shì w?i yù dù tuō yí qia zh?ngshēng jiē lìng chū lí ?r xiàn yú shì yún h? ?r qǐ pí yàn zhī xīn

亦复如是,为欲度脱一切众 生,皆令出离而现于世,云何而起疲厌之心?

f? zǐ rú sà p? ru? n?nglìng gu? qù wai lái xiàn zài yí qia pú sà yú zhū f? jiā yǐ xiàndāngshēng nǎi

佛子!如萨婆若,能令过去未来现在一切菩萨,于诸佛家已现当生,乃

zhì lìngch?ng wú shàng pú tí zhōng bù pí yàn h? yǐ gù yí qia zhì yǔ fǎ jia wú ar gù yú yí qia fǎ wú

至令成无上菩提终不疲厌。何以故?一切智与法界无二故,于一切法无

suǒ zhu? gù pú sà m? hē sà yì fù rú shì qí xīn píngděng zhù yí qia zhì yún h? ?r yǒu pí yàn zhī xīn

所著故。菩萨摩诃萨亦复如是,其心平等,住一切智,云何而有疲厌之心?

f? zǐ cǐ pú sà m? hē sà yǒu yī lián huā qí huā guǎng dà jìn shí fāng jì yǐ bù kě shuō ya bù kě

佛子!此菩萨摩诃萨有一莲华,其华广大尽十方际。以不可说叶、不可

shuō bǎo bù kě shuōxiāng ?r w?i zhuāng yán qí bù kě shuō bǎo fù ga shì xiànzhǒngzhǒngzh?ng bǎo qīngjìngmiào hǎo

说宝、不可说香而为 庄 严;其不可说宝复各示现种 种 众宝,清净妙好,

jí shàn ān zhù qí huā chángfàngzh?ng sa guāngmíng pǔ zhào shí fāng yí qia shì jia wú suǒ zhàng ài zhēn jīn w?i

极善安住。其华常放众色光明,普照十方一切世界,无所障碍。真金为

wǎng mí fù qí shàng bǎo du? xú yáo chū wēi miào yīn qí yīn yǎn chàng yí qia zhì fǎ cǐ dà lián huā jù

网,弥覆其上;宝铎徐摇,出微妙音,其音演畅一切智法。此大莲华具

zú rú lái qīngjìngzhuāng yán yí qia shàn gēn zhī suǒ shēng qǐ jí xiáng w?i biǎo sh?n lì suǒ xiàn yǒu shí qiān ā

足如来清净 庄 严,一切善根之所生起,吉祥为表,神力所现,有十千阿

sēng qí qīngjìnggōng d? pú sà miào dào zhī suǒ ch?ng jiù yí qia zhì xīn zhī suǒ liú chū shí fāng f? yǐng yú zhōng

僧祇清净功德。菩萨妙道之所成就,一切智心之所流出,十方佛影于中

xiǎnxiàn shì jiānzhānyǎng y?u rú f? tǎ zh?ngshēngjiàn zhě wú bù lǐ jìng c?ngn?ngliǎohuànzhang fǎ suǒ shēng yí

显现,世间瞻仰犹如佛塔,众 生见者无不礼敬,从能了幻正法所生,一

qia shì jiān bù kě w?i yù

切世间不可为谕。

pú sà m? hē sà yú cǐ huā shàng ji? jiā fū zu? qí shēn dà xiǎo yǔ huā xiāngchan yí qia zhū f? sh?n lì

菩萨摩诃萨于此华上结跏趺坐,其身大小与华相称,一切诸佛神力

suǒ jiā lìng pú sà shēn yī yī máo kǒng ga chū bǎi wàn yì nu? yú tuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù guāngmíng yī

所加,令菩萨身一一毛孔各出百万亿那由他不可说佛刹微尘数光明。一

yī guāngmíngxiàn bǎi wàn yì nu? yú tuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù m? ní bǎo qí bǎo jiē míng pǔ guāngmíngzàng

一光明现百万亿那由他不可说佛刹微尘数摩尼宝,其宝皆名:普光明藏,

zhǒngzhǒng sa xiàng yǐ w?i zhuāng yán wú liànggōng d? zhī suǒ ch?ng jiù zh?ng bǎo jí huā yǐ w?i lu? wǎng mí fù qí

种 种色相以为 庄 严,无量功德之所成就。众宝及华以为罗网,弥覆其

shàng sàn bǎi qiān yì nu? yú tuō shū shangmiàoxiāng wú liàng sa xiàngzhǒngzhǒngzhuāng yán fù xiàn bù sī yì bǎo

上,散百千亿那由他殊胜妙香,无量色相 种 种 庄 严。复现不思议宝

zhuāng yán gài yǐ fù qí shàng yī yī m? ní bǎo xī xiàn bǎi wàn yì nu? yú tuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù l?u

庄 严盖以覆其上;一一摩尼宝悉现百万亿那由他不可说佛刹微尘数楼

g? yī yī l?u g? xiàn bǎi wàn yì nu? yú tuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù lián huā zàng shī zǐ zhī zu? yī yī shī

阁;一一楼阁现百万亿那由他不可说佛刹微尘数莲华藏师子之座;一一师

zǐ zu? xiàn bǎi wàn yì nu? yú tuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù guāngmíng yī yī guāngmíngxiàn bǎi wàn yì nu? yú tuō

子座现百万亿那由他不可说佛刹微尘数光明;一一光明现百万亿那由他

bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù sa xiàng yī yī sa xiàngxiàn bǎi wàn yì nu? yú tuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù

不可说佛刹微尘数色相;一一色相现百万亿那由他不可说佛刹微尘数

guāngmíng lún yī yī guāngmíng lún xiàn bǎi wàn yì nu? yú tuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù pí lú zhē nà m? ní bǎo

光明轮;一一光明轮现百万亿那由他不可说佛刹微尘数毗卢遮那摩尼宝

huā yī yī huā xiàn bǎi wàn yì nu? yú tuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù tái yī yī tái xiàn bǎi wàn yì nu? yú tuō

华;一一华现百万亿那由他不可说佛刹微尘数台;一一台现百万亿那由他

bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù f? yī yī f? xiàn bǎi wàn yì nu? yú tuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù sh?nbiàn yī

不可说佛刹微尘数佛;一一佛现百万亿那由他不可说佛刹微尘数神变;一

yī sh?nbiànjìng bǎi wàn yì nu? yú tuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù zh?ngshēngzh?ng yī yī zh?ngshēngzh?ngzhōngxiàn

一神变净百万亿那由他不可说佛刹微尘数众 生 众;一一众 生 众 中现

bǎi wàn yì nu? yú tuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù zhū f? zì zài yī yī zì zài yǔ bǎi wàn yì nu? yú tuō bù

百万亿那由他不可说佛刹微尘数诸佛自在;一一自在雨百万亿那由他不

kě shuō f? chà wēi ch?n shù f? fǎ yī yī f? fǎ yǒu bǎi wàn yì nu? yú tuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù xiū duō

可说佛刹微尘数佛法;一一佛法有百万亿那由他不可说佛刹微尘数修多

lu? yī yī xiū duō lu? shuō bǎi wàn yì nu? yú tuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù fǎ m?n yī yī fǎ m?n yǒu bǎi wàn

罗;一一修多罗说百万亿那由他不可说佛刹微尘数法门;一一法门有百万

yì nu? yú tuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù jīn gāng zhì suǒ rù fǎ lún chà bi? yán cí ga bi? yǎn shuō yī yī fǎ

亿那由他不可说佛刹微尘数金刚智所入法轮,差别言辞各别演说;一一法

lún ch?ng shú bǎi wàn yì nu? yú tuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù zh?ngshēng jia yī yī zh?ngshēng jia yǒu bǎi wàn yì

轮成熟百万亿那由他不可说佛刹微尘数众 生界;一一众 生界有百万亿

nu? yú tuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù zh?ngshēng yú f? fǎ zhōng ?r d? tiáo fú

那由他不可说佛刹微尘数众 生,于佛法中而得调伏。

f? zǐ pú sà m? hē sà zhù cǐ sān mai shì xiàn rú shì sh?ntōngjìng jia wú liàngbiàn huà xī zhī

佛子!菩萨摩诃萨住此三昧,示现如是神通境界,无量变化,悉知

rú huàn ?r bù rǎn zhu? ān zhù wú biān bù kě shuō fǎ zì xìngqīngjìng fǎ jia shí xiàng rú lái zhǒngxìng

如幻而不染著,安住无边不可说法,自性清净,法界实相,如来种性,

wú ài jì zhōng wú qù wú lái fēi xiān fēi h?u shanshēn wú dǐ xiànliàng suǒ d? yǐ zhì zì rù bù y?u tā

无碍际中无去无来,非先非后,甚深无底,现量所得以智自入,不由他

wù xīn bù mí luàn yì wú fēn bi? w?i qù lái jīn yí qia zhū f? zhī suǒ chēng zàn c?ng zhū f? lì zhī suǒ

悟。心不迷乱,亦无分别,为去来今一切诸佛之所称赞。从诸佛力之所

liú chū rù yú yí qia zhū f? jìng jia tǐ xìng rú shí jìng yǎn xiànzhang huì yǎn pǔ jiàn ch?ng jiù f? yǎn

流出,入于一切诸佛境界。体性如实,净眼现证,慧眼普见,成就佛眼

w?i shì míngdēng xíng yú zhì yǎn suǒ zhī jìng jia guǎngn?ng kāi shì wēi miào fǎ m?n ch?ng pú tí xīn qù shangzhàng

为世明灯,行于智眼所知境界,广能开示微妙法门,成菩提心,趣胜 丈

fu yú zhū jìng jia wú yǒu zhàng ài rù zhì zhǒngxìng chū shēng zhū zhì lí shì shēng fǎ ?r xiànsh?ushēng sh?n

夫,于诸境界无有障碍。入智种性出生诸智,离世生法而现受生,神

tōngbiàn huà fāngbiàntiáo fú rú shì yí qia wú fēi shànqiǎo gōng d? xia yù xī jiē qīngjìng zuì jí wēi miào

通变化,方便调伏。如是一切无非善巧,功德解欲悉皆清净,最极微妙,

jù zú yuán mǎn zhì huì guǎng dà y?u rú xū kōng shànn?ngguān chá zh?ngshangjìng jia xìn hangyuàn lì jiān gù bù d?ng

具足圆满,智慧广大犹如虚空。善能观察众 圣境界,信行愿力坚固不动,

gōng d? wú jìn shì suǒ chēng tàn yú yí qia f? suǒ guān zhī zàng dà pú tí chù yí qia zhì hǎi jí zh?ngmiào bǎo

功德无尽世所称叹。于一切佛所观之藏,大菩提处一切智海,集众妙宝,

w?i dà zhì zhě y?u rú lián huā zì xìngqīngjìng zh?ngshēngjiàn zhě jiē shēnghuān xǐ xián d? lì yì zhì guāng pǔ

为大智者,犹如莲华自性清净,众 生见者皆生欢喜,咸得利益。智光普

zhào jiàn wú liàng f? jìng yí qia fǎ suǒ hang jì jìng yú zhū f? fǎ jiū jìng wú ài h?ng yǐ fāngbiàn zhù

照,见无量佛,净一切法,所行寂静,于诸佛法究竟无碍。恒以方便住

f? pú tí gōng d? hangzhōng ?r d? chū shēng jù pú sà zhì w?i pú sà shǒu yí qia zhū f? g?ng suǒ hù niàn

佛菩提功德行中而得出生,具菩萨智,为菩萨首,一切诸佛共所护念。

d? f? wēi sh?n ch?ng f? fǎ shēn niàn lì nán sī yú jìng yī yuán ?r wú suǒ yuán qí hangguǎng dà wú xiàng wú

得佛威神,成佛法身,念力难思,于境一缘而无所缘,其行广大无相无

ài děng yú fǎ jia wú liàng wú biān suǒ zhang pú tí y?u rú xū kōng wú yǒu biān jì wú suǒ fù zhu? yú

碍,等于法界无量无边。所证菩提犹如虚空,无有边际,无所缚著,于

zhū shì jiān pǔ zu? ráo yì yí qia zhì hǎi shàn gēn suǒ liú xī n?ngtōng dá wú liàngjìng jia yǐ shànch?ng jiù

诸世间普作饶益,一切智海,善根所流,悉能通达无量境界。已善成就

qīngjìng shī fǎ zhù pú sà xīn jìng pú sà zhǒng n?ng suí shùnshēng zhū f? pú tí yú zhū f? fǎ jiē d? shàn

清净施法,住菩萨心,净菩萨种,能随顺生诸佛菩提,于诸佛法皆得善

qiǎo jù wēi miàohang ch?ngjiān gù lì yí qia zhū f? zì zài wēi sh?n zh?ngshēng nán w?n pú sà xī zhī

巧。具微妙行,成坚固力,一切诸佛、自在威神、众 生难闻。菩萨悉知

rù bù ar m?n zhù wú xiàng fǎ suī fù yǒng shě yí qia zhū xiàng ?r n?ngguǎngshuōzhǒngzhǒng zhū fǎ suí zhū zh?ng

入不二门住无相法,虽复永舍一切诸相,而能广说种 种诸法,随诸众

shēng xīn lào yù xia xī shǐ tiáo fú xiánlìnghuān xǐ fǎ jia w?i shēn wú yǒu fēn bi? zhì huì jìng jia bù kě

生心乐欲解,悉使调伏,咸令欢喜。法界为身无有分别,智慧境界不可

qi?ng jìn zhì chángyǒngměng xīn h?ngpíngděng jiàn yí qia f? gōng d? biān jì liǎo yí qia ji? chā bi? cì dì

穷尽,志常勇猛,心恒平等;见一切佛功德边际,了一切劫差别次第;

kāi shì yí qia fǎ ān zhù yí qia chà yán jìng yí qia zhū f? gu? tǔ xiǎnxiàn yí qia zhang fǎ guāngmíng yǎn

开示一切法,安住一切刹,严净一切诸佛国土,显现一切正法光明,演

qù lái jīn yí qia f? fǎ shì zhū pú sà suǒ zhù zhī chù w?i shì míngdēng shēng zhū shàn gēn yǒng lí shì jiān

去来今一切佛法,示诸菩萨所住之处。为世明灯,生诸善根,永离世间,

chángshēng f? suǒ d? f? zhì huì míngliǎo dì yī yí qia zhū f? jiē g?ng sha sh?u yǐ rù wai lái zhū f? zhī shù

常 生佛所,得佛智慧明了第一,一切诸佛皆共摄受,已入未来诸佛之数,

c?ng zhū shàn yǒu ?r d? chū shēng suǒ yǒu zhì qiú jiē wú bù guǒ jù dà wēi d? zhù zēngshàng yì suí suǒ tīng

从诸善友而得出生,所有志求皆无不果,具大威德,住增上意,随所听

w?n xiánn?ngshànshuō yì w?i kāi shì w?n fǎ shàn gēn zhù shí jì lún yú yí qia fǎ xīn wú zhàng ài bù shě

闻咸能善说,亦为开示闻法善根。住实际轮,于一切法心无障碍,不舍

zhū hang lí zhū fēn bi? yú yí qia fǎ xīn wú d?ngniàn d? zhì huì míng mia zhū chī àn xī n?ngmíngzhào yí qia

诸行,离诸分别,于一切法心无动念,得智慧明灭诸痴暗,悉能明照一切

f? fǎ bù huài zhū yǒu ?r shēng qí zhōng liǎo zhī yí qia zhū yǒu jìng jia c?ng běn yǐ lái wú yǒu d?ng zu? shēn

佛法,不坏诸有而生其中,了知一切诸有境界。从本已来无有动作,身、

yǔ yì ya jiē xī wú biān suī suí shì sú yǎn shuōzhǒngzhǒng wú liàng w?n zì ?r h?ng bù huài lí w?n zì fǎ

语、意、业皆悉无边,虽随世俗演说种 种无量文字,而恒不坏离文字法。

shēn rù f? hǎi zhī yí qia fǎ dàn yǒu jiǎ míng yú zhū jìng jia wú xì wú zhu? liǎo yí qia fǎ kōng wú suǒ yǒu

深入佛海,知一切法但有假名,于诸境界无系无著;了一切法空无所有,

suǒ xiū zhū hangc?ng fǎ jia shēng y?u rú xū kōng wú xiàng wú xíng shēn rù fǎ jia suí shùn yǎn shuō yú yī jìng

所修诸行从法界生,犹如虚空无相、无形。深入法界随顺演说,于一境

m?n shēng yí qia zhì guān shí lì dì yǐ zhì xiū xu? zhì w?i qiáoliáng zhì sà p? rě yǐ zhì huì yǎn jiàn fǎ wú

门生一切智,观十力地以智修学,智为桥梁至萨婆若,以智慧眼见法无

ài shàn rù zhū dì zhī zhǒngzhǒng yì yī yī fǎ m?n xī d? míngliǎo suǒ yǒu dà yuàn mǐ bù ch?ng jiù

碍,善入诸地,知种 种义,一一法门悉得明了,所有大愿靡不成就。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǐ cǐ kāi shì yí qia rú lái wú chā bi? xìng cǐ shì wú ài fāngbiàn zhī m?n

佛子!菩萨摩诃萨以此开示一切如来无差别性,此是无碍方便之门,

cǐ n?ng chū shēng pú sà zh?ng huì cǐ fǎ w?i shì sān mai jìng jia cǐ n?ngyǒng jìn rù sà p? rě cǐ n?ng kāi xiǎn

此能出生菩萨众会,此法唯是三昧境界,此能勇进入萨婆若,此能开显

zhū sān mai m?n cǐ n?ng wú ài pǔ rù zhū chà cǐ n?ngtiáo fú yí qia zh?ngshēng cǐ n?ng zhù yú wú zh?ngshēng jì

诸三昧门,此能无碍普入诸刹,此能调伏一切众 生,此能住于无众 生际,

cǐ n?ng kāi shì yí qia f? fǎ cǐ yú jìng jia jiē wú suǒ d? suī yí qia shí yǎn shuō kāi shì ?r h?ngyuǎn lí wàng

此能开示一切佛法,此于境界皆无所得。虽一切时演说开示,而恒远离妄

xiǎng fēn bi? suī zhī zhū fǎ jiē wú suǒ zu? ?r n?ng shì xiàn yí qia zu? ya suī zhī zhū f? wú yǒu ar xiàng

想分别;虽知诸法皆无所作,而能示现一切作业;虽知诸佛无有二相,

?r n?ngxiǎn shì yí qia zhū f? suī zhī wú sa ?r yǎn shuō zhū sa suī zhī wú sh?u ?r yǎn shuō zhū sh?u suī zhī wú

而能显示一切诸佛;虽知无色而演说诸色;虽知无受而演说诸受;虽知无

xiǎng ?r yǎn shuō zhū xiǎng suī zhī wú hang ?r yǎn shuō zhū hang suī zhī wú shí ?r yǎn shuō zhū shí h?ng yǐ fǎ

想而演说诸想;虽知无行而演说诸行;虽知无识,而演说诸识,恒以法

lún kāi shì yí qia suī zhī fǎ wú shēng ?r chángzhuǎn fǎ lún suī zhī fǎ wú chā bi? ?r shuō zhū chā bi? m?n suī

轮开示一切;虽知法无生而常 转法轮;虽知法无差别而说诸差别门;虽

zhī zhū fǎ wú yǒu shēng mia ?r shuō yí qia shēng mia zhī xiàng suī zhī zhū fǎ wú cū wú xì ?r shuō zhū fǎ cū

知诸法无有生灭,而说一切生灭之相;虽知诸法无粗无细,而说诸法粗

xì zhī xiāng suī zhī zhū fǎ wú shàngzhōng xià ?r n?ngxuānshuō zuì shàng zhī fǎ suī zhī zhū fǎ bù kě yán shuō

细之相;虽知诸法无上 中下,而能宣说最上之法;虽知诸法不可言说,

?r n?ng yǎn shuōqīngjìng yán cí suī zhī zhū fǎ wú nai wú wài ?r shuō yí qia nai wài zhū fǎ suī zhī zhū fǎ bù

而能演说清净言辞;虽知诸法无内无外,而说一切内外诸法;虽知诸法不

kě liǎo zhī ?r shuōzhǒngzhǒng zhì huì guān chá suī zhī zhū fǎ wú yǒu zhēn shí ?r shuō chū lí zhēn shí zhī dào

可了知,而说种 种智慧观察;虽知诸法无有真实,而说出离真实之道;

suī zhī zhū fǎ bì jìng wú jìn ?r n?ng yǎn shuō jìn zhū yǒu l?u suī zhī zhū fǎ wú w?i wú zhang rán yì bù wú

虽知诸法毕竟无尽,而能演说尽诸有漏;虽知诸法无违无诤,然亦不无

zì tā chā bi? suī zhī zhū fǎ bì jìng wú shī ?r cháng zūn jìng yí qia shī zhǎng suī zhī zhū fǎ bù y?u tā wù

自他差别;虽知诸法毕竟无师,而常尊敬一切师长;虽知诸法不由他悟,

?r cháng zūn jìng zhū shàn zhī shi suī zhī fǎ wú zhuǎn ?r zhuǎn fǎ lún suī zhī fǎ wú qǐ ?r shì zhū yīn yuán suī

而常尊敬诸善知识;虽知法无转而转法轮;虽知法无起而示诸因缘;虽

zhī zhū fǎ wú yǒu qián jì ?r guǎngshuō gu? qù suī zhī zhū fǎ wú yǒu h?u jì ?r guǎngshuō wai lái suī zhī zhū fǎ

知诸法无有前际而广说过去;虽知诸法无有后际而广说未来;虽知诸法

wú yǒu zhōng jì ?r guǎngshuōxiàn zài suī zhī zhū fǎ wú yǒu zu? zhě ?r shuō zhū zu? ya suī zhī zhū fǎ wú yǒu yīn

无有中际而广说现在;虽知诸法无有作者而说诸作业;虽知诸法无有因

yuán ?r shuō zhū jí yīn suī zhī zhū fǎ wú yǒu děng bǐ ?r shuōpíngděng bù píngděng dào suī zhī zhū fǎ wú yǒu

缘而说诸集因;虽知诸法无有等比,而说平等、不平等道;虽知诸法无有

yán shuō ?r ju? dìngshuō sān shì zhī fǎ suī zhī zhū fǎ wú yǒu suǒ yī ?r shuō yī shàn fǎ ?r d? chū lí suī

言说,而决定说三世之法;虽知诸法无有所依,而说依善法而得出离;虽

zhī fǎ wú shēn ?r guǎngshuō fǎ shēn suī zhī sān shì zhū f? wú biān ?r n?ng yǎn shuō w?i yǒu yī f? suī zhī fǎ

知法无身而广说法身;虽知三世诸佛无边,而能演说唯有一佛;虽知法

wú sa ?r xiànzhǒngzhǒng sa suī zhī fǎ wú jiàn ?r guǎngshuō zhū jiàn suī zhī fǎ wú xiàng ?r shuōzhǒngzhǒngxiàng

无色而现种 种色;虽知法无见而广说诸见;虽知法无相而说种 种 相;

suī zhī zhū fǎ wú yǒu jìng jia ?r guǎngxuānshuō zhì huì jìng jia suī zhī zhū fǎ wú yǒu chā bi? ?r shuōhang guǒ

虽知诸法无有境界,而广宣说智慧境界;虽知诸法无有差别,而说行果

zhǒngzhǒng chā bi? suī zhī zhū fǎ wú yǒu chū lí ?r shuōqīngjìng zhū chū lí hang suī zhī zhū fǎ běn lái cháng zhù

种 种差别;虽知诸法无有出离,而说清净诸出离行;虽知诸法本来常住,

?r shuō yí qia zhū liú zhuǎn fǎ suī zhī zhū fǎ wú yǒu zhàomíng ?r h?ngguǎngshuōzhàomíng zhī fǎ

而说一切诸流转法;虽知诸法无有照明,而恒广说照明之法。

f? zǐ pú sà m? hē sà rù rú shì dà wēi d? sān mai zhì lún z? n?ngzhang d? yí qia f? fǎ z?

佛子!菩萨摩诃萨入如是大威德三昧智轮,则能证得一切佛法,则

n?ng qù rù yí qia f? fǎ z? n?ngch?ng jiù z? n?ngyuán mǎn z? n?ng jī jí z? n?ngqīngjìng z? n?ng ān

能趣入一切佛法,则能成就,则能圆满,则能积集,则能清净,则能安

zhù z? n?ngliǎo dá yǔ yí qia fǎ zì xìngxiāngyìng ?r cǐ pú sà m? hē sà bù zu? shì niàn yǒu ru? gān

住,则能了达,与一切法自性相应,而此菩萨摩诃萨不作是念。有若干

zhū pú sà ru? gān pú sà fǎ ru? gān pú sà jiū jìng ru? gān huàn jiū jìng ru? gān huà jiū jìng ru? gān sh?n

诸菩萨,若干菩萨法,若干菩萨究竟,若干幻究竟,若干化究竟,若干神

tōngch?ng jiù ru? gān zhì ch?ng jiù ru? gān sī w?i ru? gān zhang rù ru? gān qù xiàng ru? gān jìng jia h?

通成就,若干智成就,若干思惟,若干证入,若干趣向,若干境界。何

yǐ gù pú sà sān mai rú shì tǐ xìng rú shì wú biān rú shì shū shang gù cǐ sān mai zhǒngzhǒngjìng jia

以故?菩萨三昧如是体性,如是无边,如是殊胜故。此三昧种 种境界,

zhǒngzhǒng wēi lì zhǒngzhǒngshēn rù suǒ wai rù bù kě shuō zhì m?n rù lí fēn bi? zhū zhuāng yán rù wú

种 种威力,种 种深入,所谓:入不可说智门,入离分别诸 庄 严,入无

biān shū shang bō lu? mì rù wú shù chándìng rù bǎi qiān yì nu? yú tuō bù kě shuōguǎng dà zhì rù jiàn wú biān

边殊胜波罗蜜,入无数禅定,入百千亿那由他不可说广大智,入见无边

f? shangmiàozàng rù yú jìng jia bù xiū xī rù qīngjìng xìn jiě zhù dào fǎ rù zhū gēn měng lì dà sh?ntōng

佛胜妙藏,入于境界不休息,入清净信解助道法,入诸根猛利大神通,

rù yú jìng jia xīn wú ài rù jiàn yí qia f? píngděng yǎn rù jī jí pǔ xiánshang zhì hang rù zhù nà lu? yán

入于境界心无碍,入见一切佛平等眼,入积集普贤胜志行,入住那罗延

miào zhì shēn rù shuō rú lái zhì huì hǎi rù qǐ wú liàngzhǒng zì zài sh?nbiàn rù shēng yí qia f? wú jìn zhì m?n

妙智身,入说如来智慧海,入起无量 种自在神变,入生一切佛无尽智门,

rù zhù yí qia f? xiànqiánjìng jia rù jìng pǔ xián pú sà zì zài zhì rù kāi shì wú bǐ pǔ m?n zhì rù pǔ zhī

入住一切佛现前境界,入净普贤菩萨自在智,入开示无比普门智,入普知

fǎ jia yí qia wēi xì jìng jia rù pǔ xiàn fǎ jia yí qia wēi xì jìng jia rù yí qia shū shang zhì guāngmíng rù

法界一切微细境界,入普现法界一切微细境界,入一切殊胜智光明,入

yí qia zì zài biān jì rù yí qia biàn cái fǎ m?n jì rù biàn fǎ jia zhì huì shēn rù ch?ng jiù yí qia chù biàn

一切自在边际,入一切辩才法门际,入遍法界智慧身,入成就一切处遍

hang dào rù shàn zhù yí qia chā bi? sān mai rù zhī yí qia zhū f? xīn

行道,入善住一切差别三昧,入知一切诸佛心。

f? zǐ cǐ pú sà m? hē sà zhù pǔ xiánhang niànniàn rù bǎi yì bù kě shuō sān mai rán bú jiàn pǔ xián

佛子!此菩萨摩诃萨住普贤行,念念入百亿不可说三昧,然不见普贤

pú sà sān mai jí f? jìng jia zhuāng yán qián jì h? yǐ gù zhī yí qia fǎ jiū jìng wú jìn gù zhī yí qia

菩萨三昧,及佛境界 庄 严前际。何以故?知一切法究竟无尽故,知一切

f? chà wú biān gù zhī yí qia zh?ngshēng jia bù sī yì gù zhī qián jì wú shǐ gù zhī wai lái wú qi?ng gù

佛刹无边故,知一切众 生界不思议故,知前际无始故,知未来无穷故,

zhī xiàn zài jìn xū kōngbiàn fǎ jia wú biān gù zhī yí qia zhū f? jìng jia bù kě sī yì gù zhī yí qia pú sà hang

知现在尽虚空遍法界无边故,知一切诸佛境界不可思议故,知一切菩萨行

wú shù gù zhī yí qia zhū f? biàn cái suǒ shuōjìng jia bù kě shuō wú biān gù zhī yí qia huàn xīn suǒ yuán fǎ wú

无数故,知一切诸佛辩才所说境界不可说无边故,知一切幻心所缘法无

liàng gù

量故。

f? zǐ rú rú yì zhū suí yǒu suǒ qiú yí qia jiē d? qiú zhě wú jìn yì jiē mǎn zú ?r zhū shì

佛子!如如意珠,随有所求一切皆得,求者无尽,意皆满足,而珠势

lì zhōng bù kuì zhǐ pú sà m? hē sà yì fù rú shì rù cǐ sān mai zhī xīn rú huàn chū shēng yí qia zhū

力终不匮止。菩萨摩诃萨亦复如是,入此三昧,知心如幻,出生一切诸

fǎ jìng jia zhōubiàn wú jìn bù kuì bù xī h? yǐ gù pú sà m? hē sà ch?ng jiù pǔ xián wú ài hang zhì

法境界,周遍无尽,不匮不息。何以故?菩萨摩诃萨成就普贤无碍行智。

guān chá wú liàngguǎng dà huànjìng y?u rú yǐngxiàng wú zēngjiǎn gù f? zǐ pì rú fán fū ga bi? shēng xīn

观察无量 广大幻境,犹如影像,无增减故。佛子!譬如凡夫,各别生心,

yǐ shēng xiànshēng jí yǐ dāngshēng wú yǒu biān jì wú duàn wú jìn qí xīn liú zhuǎn xiāng xù bù ju?

已生、现生及以当生,无有边际,无断无尽,其心流转,相续不绝,

bù kě sī yì pú sà m? hē sà yì fù rú shì rù cǐ pǔ huàn m?n sān mai wú yǒu biān jì bù kě ca liáng

不可思议。菩萨摩诃萨亦复如是,入此普幻门三昧,无有边际,不可测量。

h? yǐ gù liǎo dá pǔ xián pú sà pǔ huàn m?n wú liàng fǎ gù f? zǐ pì rú nán tu? bá nán tu? m?

何以故?了达普贤菩萨普幻门无量法故。佛子!譬如难陀、跋难陀、摩

nà sī l?ngwáng jí yú dà l?ngjiàng yǔ zhī shí dī rú chē zh?u wú yǒu biān jì suī rú shì yǔ yǔ zhōng bú

那斯龙王及余大龙降雨之时,滴如车轴,无有边际,虽如是雨,雨终不

jìn cǐ shì zhū l?ng wú zu? jìng jia pú sà m? hē sà yì fù rú shì zhù cǐ sān mai rù pǔ xián pú sà zhū

尽,此是诸龙无作境界。菩萨摩诃萨亦复如是,住此三昧,入普贤菩萨诸

sān mai m?n zhì m?n fǎ m?n jiàn zhū f? m?n wǎng zhū fāng m?n xīn zì zài m?n jiā chí m?n sh?nbiàn m?n

三昧门、智门、法门、见诸佛门、往诸方门、心自在门、加持门、神变门、

sh?ntōng m?n huàn huà m?n zhū fǎ rú huàn m?n bù kě shuō bù kě shuō zhū pú sà chōng mǎn m?n qīn jìn bù kě

神通门、幻化门、诸法如幻门、不可说不可说诸菩萨充满门、亲近不可

shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù rú lái zhang ju? m?n rù bù kě shuō bù kě shuōguǎng dà huànwǎng m?n zhī bù kě

说不可说佛刹微尘数如来正觉门、入不可说不可说广大幻网门、知不可

shuō bù kě shuō chā bi? guǎng dà f? chà m?n zhī bù kě shuō bù kě shuō yǒu tǐ xìng wú tǐ xìng shì jia m?n zhī bù

说不可说差别广大佛刹门、知不可说不可说有体性无体性世界门、知不

kě shuō bù kě shuōzh?ngshēngxiǎng m?n zhī bù kě shuō bù kě shuō shí ji? chā bi? m?n zhī bù kě shuō bù kě shuō shì

可说不可说众 生 想门、知不可说不可说时劫差别门、知不可说不可说世

jia ch?nghuài m?n zhī bù kě shuō bù kě shuō fù zhù yǎng zhù zhū f? chà m?n yú yī niànzhōng jiē rú shí zhī rú

界成坏门、知不可说不可说覆住仰住诸佛刹门,于一念中皆如实知。如

shì rù shí wú yǒu biān jì wú yǒu qi?ng jìn bù pí bù yàn bú duàn bù xī wú tuì wú shī yú zhū

是入时,无有边际,无有穷尽,不疲不厌,不断不息,无退无失。于诸

fǎ zhōng bù zhù fēi chù h?ngzhang sī w?i bù ch?n bù jǔ qiú yí qia zhì cháng wú tuì shě w?i yí qia f?

法中不住非处,恒正思惟,不沉不举。求一切智,常无退舍,为一切佛

chà zhào shì míngdēng zhuǎn bù kě shuō bù kě shuō fǎ lún yǐ miàobiàn cái zī wan rú lái wú qi?ng jìn shí shì ch?ng f?

刹照世明灯,转不可说不可说法轮。以妙辩才咨问如来无穷尽时示成佛

dào wú yǒu biān jì tiáo fú zh?ngshēngh?ng wú fai shě cháng qín xiū xí pǔ xiánhangyuàn wai c?ng xiū xī shì

道,无有边际,调伏众 生恒无废舍,常勤修习普贤行愿,未曾休息,示

xiàn wú liàng bù kě shuō bù kě shuō sa xiàngshēn wú yǒu duàn ju? h? yǐ gù pì rú rán huǒ suí suǒ yǒu yuán

现无量不可说不可说色相身,无有断绝。何以故?譬如燃火,随所有缘

yú ěr suǒ shí huǒ qǐ bù xī pú sà m? hē sà yì fù rú shì guān chá zh?ngshēng jia fǎ jia shì jia

于尔所时,火起不息。菩萨摩诃萨亦复如是,观察众 生界、法界、世界

y?u rú xū kōng wú yǒu biān jì nǎi zhì n?ng yú yī niàn zhī qǐng wǎng bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù f?

犹如虚空无有边际,乃至能于一念之顷,往不可说不可说佛刹微尘数佛

suǒ yī yī f? suǒ rù bù kě shuō bù kě shuō yí qia zhì zhǒngzhǒng chā bi? fǎ lìng bù kě shuō bù kě shuōzh?ngshēng

所。一一佛所入不可说不可说一切智种 种差别法,令不可说不可说众 生

jia chū jiā w?i dào qín xiū shàn gēn jiū jìngqīngjìng lìng bù kě shuō bù kě shuō pú sà yú pǔ xiánhangyuàn wai ju?

界出家为道,勤修善根,究竟清净。令不可说不可说菩萨于普贤行愿未决

dìng zhě ?r d? ju? dìng ān zhù pǔ xián zhì huì zhī m?n yǐ wú liàngfāngbiàn rù bù kě shuō bù kě shuō sān shì

定者而得决定,安住普贤智慧之门。以无量方便,入不可说不可说三世

ch?ng zhù huàiguǎng dà chā bi? ji? yú bù kě shuō bù kě shuōch?ng zhù huài shì jiān chā bi? jìng jia qǐ yú ěr suǒ dà

成住坏广大差别劫,于不可说不可说成住坏世间差别境界,起于尔所大

bēi dà yuàn tiáo fú wú liàng yí qia zh?ngshēng xī shǐ wú yú h? yǐ gù cǐ pú sà m? hē sà w?i yù dù tuō

悲大愿,调伏无量一切众 生悉使无余。何以故?此菩萨摩诃萨为欲度脱

yí qia zh?ngshēng xiū pǔ xiánhang shēng pǔ xián zhì mǎn zú pǔ xián suǒ yǒu hangyuàn shì gù zhū pú sà yìng yú

一切众 生,修普贤行,生普贤智,满足普贤所有行愿。是故诸菩萨应于

rú shì zhǒng lai rú shì jìng jia rú shì wēi d? rú shì guǎng dà rú shì wú liàng rú shì bù sī yì

如是种类,如是境界,如是威德,如是广大,如是无量,如是不思议,

rú shì pǔ zhàomíng rú shì yí qia zhū f? xiànqián zhù rú shì yí qia rú lái suǒ hù niàn rú shì ch?ng jiù wǎng

如是普照明,如是一切诸佛现前住,如是一切如来所护念,如是成就往

xī shàn gēn rú shì qí xīn wú ài bù d?ng sān mai zhī zhōng qín jiā xiū xí lí zhū ra nǎo wú yǒu pí yàn

昔善根,如是其心无碍不动。三昧之中勤加修习,离诸热恼,无有疲厌,

xīn bù tuì zhuǎn lì shēn zhì la yǒngměng wú qia shùn sān mai jìng jia rù nán sī zhì dì bù yī w?n zì

心不退转,立深志乐,勇猛无怯,顺三昧境界,入难思智地。不依文字,

bù zhu? shì jiān bù qǔ zhū fǎ bù qǐ fēn bi? bù rǎn zhu? shì shì bù fēn bi? jìng jia yú zhū fǎ zhì dàn

不著世间,不取诸法,不起分别,不染著世事,不分别境界,于诸法智但

yìng ān zhù bù yìngchēngliáng suǒ wai qīn jìn yí qia zhì wù xia f? pú tí ch?ng jiù fǎ guāngmíng shī

应安住,不应称 量。所谓:亲近一切智,悟解佛菩提,成就法光明,施

yǔ yí qia zh?ngshēngshàn gēn yú m? jia zhōng bá chū zh?ngshēng lìng qí d? rù f? fǎ jìng jia lìng bù shě dà

与一切众 生善根。于魔界中拔出众 生,令其得入佛法境界,令不舍大

yuàn qín guān chū dào zēngguǎngjìngjìng ch?ng jiù zhū dù yú yí qia f? shēnshēng xìn xia chángyìngguān chá yí

愿,勤观出道,增广净境,成就诸度。于一切佛深生信解,常应观察一

qia fǎ xìng wú shí zàn shě yìng zhī zì shēn yǔ zhū fǎ xìng pǔ jiē píngděng yīngdāngmíng xia shì jiān suǒ zu? shì

切法性,无时暂舍。应知自身与诸法性普皆平等;应当明解世间所作,示

qí rú fǎ zhì huì fāngbiàn yìngchángjīng jìn wú yǒu xiū xī yìngguān zì shēnshàn gēn xiǎnshǎo yìng qín zēngzhǎng tā

其如法智慧方便;应常精进无有休息;应观自身善根鲜少;应勤增长他

zhū shàn gēn yìng zì xiū xíng yí qia zhì dào yìng qín zēngzhǎng pú sà jìng jia yìng yào qīn jìn zhū shàn zhī shi

诸善根;应自修行一切智道;应勤增长菩萨境界;应乐亲近诸善知识;

yìng yǔ t?ngxíng ?r g?ng zhǐ zhù yìng bù fēn bi? f? yìng bù shě lí niàn yìngcháng ān zhù píngděng fǎ jia yìng

应与同行而共止住;应不分别佛;应不舍离念;应常安住平等法界;应

zhī yí qia xīn shí rú huàn yìng zhī shì jiān zhū hang rú mang yìng zhī zhū f? yuàn lì chū xiàn y?u rú yǐngxiàng yìng

知一切心识如幻;应知世间诸行如梦;应知诸佛愿力出现犹如影像;应

zhī yí qia zhū guǎng dà ya y?u rú biàn huà yìng zhī yán yǔ xī jiē rú xiǎng yìngguān zhū fǎ yí qia rú huàn yìng

知一切诸广大业犹如变化;应知言语悉皆如响;应观诸法一切如幻;应

zhī yí qia shēng mia zhī fǎ jiē rú yīn shēng yìng zhī suǒ wǎng yí qia f? chà jiē wú tǐ xìng yìng w?i qǐng wan rú lái

知一切生灭之法皆如音声;应知所往一切佛刹皆无体性;应为请问如来

f? fǎ bù shēng pí juàn yìng w?i kāi wù yī qiē shì jiān qín jiā jiào huì ?r bù shě lí yìng w?i tiáo fú yí qia zh?ng

佛法不生疲倦;应为开悟一切世间勤加教诲而不舍离;应为调伏一切众

shēng zhī shí shuō fǎ ?r bù xiū xī

生,知时说法而不休息。

f? zǐ pú sà m? hē sà rú shì xiū xíng pǔ xián zhī hang rú shì yuán mǎn pú sà jìng jia rú shì tōng dá

佛子!菩萨摩诃萨如是修行普贤之行,如是圆满菩萨境界,如是通达

chū lí zhī dào rú shì sh?u chí sān shì f? fǎ rú shì guān chá yí qia zhì m?n rú shì sī w?i bù biàn yì fǎ

出离之道,如是受持三世佛法,如是观察一切智门,如是思惟不变异法,

rú shì míng ji? zēngshàng zhì la rú shì xìn xia yí qia rú lái rú shì liǎo zhī f? guǎng dà lì rú shì ju? dìng

如是明洁增上志乐,如是信解一切如来,如是了知佛广大力,如是决定

wú suǒ ài xīn rú shì sha sh?u yí qia zh?ngshēng f? zǐ pú sà m? hē sà rù pǔ xián pú sà suǒ zhù rú shì

无所碍心,如是摄受一切众 生。佛子!菩萨摩诃萨入普贤菩萨所住如是

dà zhì huì sān mai shí shí fāng ga yǒu bù kě shuō bù kě shuō gu? tǔ yī yī gu? tǔ ga yǒu bù kě shuō bù kě shuō

大智慧三昧时,十方各有不可说不可说国土,一一国土各有不可说不可说

f? chà wēi ch?n shù rú lái míng hào yī yī míng hào ga yǒu bù kě shuō bù kě shuō f? chà wēi ch?n shù zhū f? ?r xiàn

佛刹微尘数如来名号,一一名号各有不可说不可说佛刹微尘数诸佛而现

qí qián yǔ rú lái niàn lì lìng bù wàng shī rú lái jìng jia yǔ yí qia fǎ jiū jìng huì lìng rù yí qia zhì

其前。与如来念力,令不忘失如来境界;与一切法究竟慧,令入一切智;

yǔ zhī yí qia fǎ zhǒngzhǒng yì ju? dìng huì lìngsh?u chí yí qia f? fǎ qù rù wú ài yǔ wú shàng f? pú tí

与知一切法种 种义决定慧,令受持一切佛法趣入无碍;与无上佛菩提,

lìng rù yí qia zhì kāi wù fǎ jia yǔ pú sà jiū jìng huì lìng d? yí qia fǎ guāngmíng wú zhū hēi àn yǔ

令入一切智开悟法界;与菩萨究竟慧,令得一切法光明,无诸黑暗;与

pú sà bù tuì zhì lìng zhī shí fēi shí shànqiǎofāngbiàntiáo fú zh?ngshēng yǔ wú zhàng ài pú sà biàn cái

菩萨不退智,令知时、非时,善巧方便调伏众 生;与无障碍菩萨辩才,

lìng wù xia wú biān fǎ yǎn shuō wú jìn yǔ sh?ntōngbiàn huà lì lìngxiàn bù kě shuō bù kě shuō chā bi? shēn wú biān sa

令悟解无边法演说无尽;与神通变化力,令现不可说不可说差别身无边色

xiàngzhǒngzhǒng bù t?ng kāi wù zh?ngshēng yǔ yuán mǎn yán yīn lìngxiàn bù kě shuō bù kě shuō chā bi? yīn shēngzhǒng

相 种 种不同,开悟众 生;与圆满言音,令现不可说不可说差别音声 种

zhǒng yán cí kāi wù zh?ngshēng yǔ bù tángyuán lì lìng yí qia zh?ngshēng ru? d? jiànxíng ru? d? w?n fǎ jiē xī

种言辞开悟众 生;与不唐捐力,令一切众 生若得见形、若得闻法皆悉

ch?ng jiù wú kōng gu? zhě

成就,无空过者。

f? zǐ pú sà m? hē sà rú shì mǎn zú pǔ xiánhang gù d? rú lái lì jìng chū lí dào mǎn yí qia

佛子!菩萨摩诃萨如是满足普贤行故,得如来力,净出离道,满一切

zhì yǐ wú ài biàn cái sh?ntōngbiàn huà jiū jìngtiáo fú yí qia zh?ngshēng jù f? wēi d? jìng pǔ xiánhang

智,以无碍辩才神通变化,究竟调伏一切众 生。具佛威德,净普贤行,

zhù pǔ xián dào jìn wai lái jì w?i yù tiáo fú yí qia zh?ngshēng zhuǎn yí qia f? wēi miào fǎ lún h? yǐ gù

住普贤道,尽未来际,为欲调伏一切众 生,转一切佛微妙法轮。何以故?

f? zǐ cǐ pú sà m? hē sà ch?ng jiù rú shì shū shang dà yuàn zhū pú sà hang z? w?i yí qia shì jiān fǎ shī

佛子!此菩萨摩诃萨成就如是殊胜大愿诸菩萨行,则为一切世间法师,

z? w?i yí qia shì jiān fǎ rì z? w?i yí qia shì jiān zhì yua z? w?i yí qia shì jiān xū mí shānwáng yí rán gāo

则为一切世间法日,则为一切世间智月,则为一切世间须弥山王,嶷然高

chū jiān gù bù d?ng z? w?i yí qia shì jiān wú yá zhì hǎi z? w?i yí qia shì jiānzhang fǎ míngdēng pǔ zhào

出,坚固不动;则为一切世间无涯智海,则为一切世间正法明灯,普照

wú biān xiāng xù bú duàn w?i yí qia zh?ngshēng kāi shì wú biānqīngjìnggōng d? jiē lìng ān zhù gōng d? shàn gēn

无边,相续不断; 为一切众 生开示无边清净功德,皆令安住功德善根。

shùn yí qia zhì dà yuànpíngděng xiū xí pǔ xiánguǎng dà zhī hang chángn?ngquàn fā wú liàngzh?ngshēng zhù bù

顺一切智,大愿平等,修习普贤广大之行,常能劝发无量 众 生,住不

kě shuō bù kě shuōguǎng dà hang sān mai xiàn dà zì zài

可说不可说广大行三昧,现大自在。

f? zǐ cǐ pú sà m? hē sà hu? rú shì zhì zhang rú shì fǎ yú rú shì fǎ shěn zhù míngjiàn d?

佛子!此菩萨摩诃萨获如是智,证如是法,于如是法审住明见,得

rú shì sh?n lì zhù rú shì jìng jia xiàn rú shì sh?nbiàn qǐ rú shì sh?ntōng cháng ān zhù dà bēi cháng lì

如是神力,住如是境界,现如是神变,起如是神通。常安住大悲,常利

yì zh?ngshēng kāi shì zh?ngshēng ān yǐn zhang dào jiàn lì fú zhì dà guāngmíngchuáng zhang bù sī yì xia tuō

益众 生,开示众 生安隐正道,建立福智大光明 幢 ,证不思议解脱,

zhù yí qia zhì xia tuō dào zhū f? xia tuō bǐ àn xu? bù sī yì xia tuō fāngbiàn m?n yǐ d? ch?ng jiù rù

住一切智解脱,到诸佛解脱彼岸,学不思议解脱方便门,已得成就,入

fǎ jia chā bi? m?n wú yǒu cu? luàn yú pǔ xián bù kě shuō bù kě shuō sān mai y?u xì zì zài zhù shī zǐ fan xùn

法界差别门,无有错乱。于普贤不可说不可说三昧游戏自在,住师子奋迅

zhì xīn yì wú ài qí xīn h?ng zhù shí dà fǎ zàng h? zhě w?i shí suǒ wai zhù yì niàn yí qia zhū f?

智,心意无碍,其心恒住十大法藏。何者为十?所谓:住忆念一切诸佛,

zhù yì niàn yí qia f? fǎ zhù tiáo fú yí qia zh?ngshēng dà bēi zhù shì xiàn bù sī yì qīngjìng gu? tǔ zhì zhù

住忆念一切佛法,住调伏一切众 生大悲,住示现不思议清净国土智,住

shēn rù zhū f? jìng jia ju? dìng jiě zhù qù lái xiàn zài yí qia f? píngděngxiàng pú tí zhù wú ài wú zhu? jì

深入诸佛境界决定解,住去来现在一切佛平等相菩提,住无碍无著际,

zhù yí qia fǎ wú xiàngxìng zhù qù lái xiàn zài yí qia f? píngděngshàn gēn zhù qù lái xiàn zài yí qia rú lái fǎ

住一切法无相性,住去来现在一切佛平等善根,住去来现在一切如来法

jia wú chā bi? shēn yǔ yì ya xiān dǎo zhì zhù guān chá sān shì yí qia zhū f? sh?ushēng chū jiā yì dào

界无差别身、语、意业先导智,住观察三世一切诸佛受生、出家、诣道

chǎng ch?ngzhang ju? zhuǎn fǎ lún bān nia pán xī rù chà nà jì

场、成 正觉、转法轮、般涅槃悉入刹那际。

f? zǐ cǐ shí dà fǎ zàngguǎng dà wú liàng bù kě shǔ bù kě chēng bù kě sī bù kě shuō

佛子!此十大法藏广大无量,不可数、不可称、不可思、不可说、

wú qi?ng jìn nán rěn sh?u yí qia shì zhì wú n?ngchēng shù f? zǐ cǐ pú sà m? hē sà yǐ dào pǔ xián zhū

无穷尽、难忍受,一切世智无能称述。佛子!此菩萨摩诃萨已到普贤诸

hang bǐ àn zhangqīngjìng fǎ zhì lì guǎng dà kāi shì zh?ngshēng wú liàngshàn gēn zēngzhǎng pú sà yī qiē shì

行彼岸,证清净法,志力广大,开示众 生无量善根,增长菩萨一切势

lì yú niànniànqǐng mǎn zú pú sà yí qia gōng d? ch?ng jiù pú sà yí qia zhū hang d? yí qia f? tu? lu? ní

力,于念念顷满足菩萨一切功德,成就菩萨一切诸行,得一切佛陀罗尼

fǎ sh?u chí yí qia zhū f? suǒ shuō suī cháng ān zhù zhēn rú shí jì ?r suí yí qia shì sú yán shuō shì xiàn

法,受持一切诸佛所说;虽常安住真如实际,而随一切世俗言说,示现

tiáo fú yí qia zh?ngshēng h? yǐ gù pú sà m? hē sà zhù cǐ sān mai fǎ rú shì gù f? zǐ pú sà m?

调伏一切众 生。何以故?菩萨摩诃萨住此三昧法如是故。佛子!菩萨摩

hē sà yǐ cǐ sān mai d? yí qia f? guǎng dà zhì d? qiǎoshuō yí qia guǎng dà fǎ zì zài biàn cái d? yí qia

诃萨以此三昧,得一切佛广大智,得巧说一切广大法自在辩才,得一切

shì zhōng zuì w?i shū shangqīngjìng wú wai fǎ d? rù yí qia sān mai zhì d? yí qia pú sà shànqiǎofāngbiàn d?

世中最为殊胜清净无畏法,得入一切三昧智,得一切菩萨善巧方便,得

yí qia fǎ guāngmíng m?n dào ān wai yí qia shì jiān fǎ bǐ àn zhī yí qia zh?ngshēng shí fēi shí zhào shí fāng

一切法光明门,到安慰一切世间法彼岸,知一切众 生时、非时,照十方

shì jia yí qia chù lìng yí qia zh?ngshēng d? shang zhì zu? yí qia shì jiān wú shàng shī ān zhù yí qia zhū gōng d?

世界一切处,令一切众 生得胜智,作一切世间无上师,安住一切诸功德,

kāi shì yí qia zh?ngshēngqīngjìng sān mai lìng rù zuì shàng zhì h? yǐ gù pú sà m? hē sà rú shì xiū xíng z?

开示一切众 生清净三昧,令入最上智。何以故?菩萨摩诃萨如是修行则

lì yì zh?ngshēng z? zēngzhǎng dà bēi z? qīn jìn shàn zhī shi z? jiàn yí qia f? z? liǎo yí qia fǎ z?

利益众 生,则增长大悲,则亲近善知识,则见一切佛,则了一切法,则

yì yí qia chà z? rù yí qia fāng z? rù yí qia shì z? wù yí qia fǎ píngděngxìng z? zhī yí qia f? píng

诣一切刹,则入一切方,则入一切世,则悟一切法平等性,则知一切佛平

děngxìng z? zhù yí qia zhì píngděngxìng yú cǐ fǎ zhōng zu? rú shì ya bù zu? yú ya zhù wai zú xīn

等性,则住一切智平等性。于此法中作如是业,不作余业,住未足心,

zhù bù sǎn luàn xīn zhù zhuān yī xīn zhù qín xiū xīn zhù ju? dìng xīn zhù bù biàn yì xīn rú shì sī w?i

住不散乱心,住专一心,住勤修心,住决定心,住不变异心;如是思惟,

rú shì zu? ya rú shì jiū jìng

如是作业,如是究竟。

f? zǐ pú sà m? hē sà wú yì yǔ yì zu? yǒu rú yǔ rú zu? h? yǐ gù pì rú jīn gāng

佛子!菩萨摩诃萨无异语、异作,有如语、如作。何以故?譬如金刚

yǐ bù kě huài ?r d? qí míng zhōng wú yǒu shí lí yú bù huài pú sà m? hē sà yì fù rú shì yǐ zhū hang

以不可坏而得其名,终无有时离于不坏。菩萨摩诃萨亦复如是,以诸行

fǎ ?r d? qí míng zhōng wú yǒu shí lí zhū hang fǎ pì rú zhēn jīn yǐ yǒu miào sa ?r d? qí míng zhōng wú

法而得其名,终无有时离诸行法。譬如真金,以有妙色而得其名,终无

yǒu shí lí yú miào sa pú sà m? hē sà yì fù rú shì yǐ zhū shàn ya ?r d? qí míng zhōng wú yǒu shí lí

有时离于妙色。菩萨摩诃萨亦复如是,以诸善业而得其名,终无有时离

zhū shàn ya pì rú rì tiān zǐ yǐ guāngmíng lún ?r d? qí míng zhōng wú yǒu shí lí guāngmíng lún pú sà m?

诸善业。譬如日天子,以光明轮而得其名,终无有时离光明轮。菩萨摩

hē sà yì fù rú shì yǐ zhì huì guāng ?r d? qí míng zhōng wú yǒu shí lí zhì huì guāng pì rú xū mí shānwáng

诃萨亦复如是,以智慧光而得其名,终无有时离智慧光。譬如须弥山王,

yǐ sì bǎo fēng chǔ yú dà hǎi jiǒng rán gāo chū ?r d? qí míng zhōng wú yǒu shí shě lí sì fēng pú sà m? hē

以四宝峰处于大海,迥然高出而得其名,终无有时舍离四峰。菩萨摩诃

sà yì fù rú shì yǐ zhū shàn gēn chǔ zài yú shì jiǒng rán gāo chū ?r d? qí míng zhōng wú yǒu shí shě lí shàn

萨亦复如是,以诸善根处在于世,迥然高出而得其名,终无有时舍离善

gēn pì rú dà dì yǐ chí yí qia ?r d? qí míng zhōng wú yǒu shí shě lí n?ng chí pú sà m? hē sà yì

根。譬如大地,以持一切而得其名,终无有时舍离能持。菩萨摩诃萨亦

fù rú shì yǐ dù yí qia ?r d? qí míng zhōng wú yǒu shí shě lí dà bēi pì rú dà hǎi yǐ hán zh?ngshuǐ

复如是,以度一切而得其名,终无有时舍离大悲。譬如大海,以含众水

?r d? qí míng zhōng wú yǒu shí shě lí yú shuǐ pú sà m? hē sà yì fù rú shì yǐ zhū dà yuàn ?r d? qí

而得其名,终无有时舍离于水。菩萨摩诃萨亦复如是,以诸大愿而得其

míng zhōng bù zàn shě dù zh?ngshēngyuàn pì rú jūn jiàng yǐ n?ngguàn xí zhàn d?u zhī fǎ ?r d? qí míng zhōng

名,终不暂舍度众 生愿。譬如军将,以能惯习战斗之法而得其名,终

wú yǒu shí shě lí cǐ n?ng pú sà m? hē sà yì fù rú shì yǐ n?ngguàn xí rú shì sān mai ?r d? qí míng nǎi

无有时舍离此能。菩萨摩诃萨亦复如是,以能惯习如是三昧而得其名,乃

zhì ch?ng jiù yí qia zhì zhì zhōng wú yǒu shí shě lí cǐ xíng

至成就一切智智,终无有时舍离此行。

rú zhuǎn lún wáng yù sì tiān xià cháng qín shǒu hù yí qia zh?ngshēng lìng wú hang sǐ h?ngsh?ukuài la

如转轮王,驭四天下,常勤守护一切众 生,令无横死,恒受快乐。

pú sà m? hē sà yì fù rú shì rù rú shì děng zhū dà sān mai cháng qín huà dù yí qia zh?ngshēng nǎi zhì lìng

菩萨摩诃萨亦复如是,入如是等诸大三昧,常勤化度一切众 生,乃至令

qí jiū jìngqīngjìng pì rú zhǒng zi zhí zhī yú dì nǎi zhì n?nglìngh?ng ya zēngzhǎng pú sà m? hē sà yì fù

其究竟清净。譬如种子植之于地,乃至能令茎叶增长。菩萨摩诃萨亦复

rú shì xiū pǔ xiánhang nǎi zhì n?nglìng yī qiē zh?ngshēngshàn fǎ zēngzhǎng pì rú dà yún yú xià shǔ yua jiàng zhù

如是,修普贤行,乃至能令一切众 生善法增长。譬如大云于夏暑月降霔

dà yǔ nǎi zhì zēngzhǎng yí qia zhǒng zi pú sà m? hē sà yì fù rú shì rù rú shì děng zhū dà sān mai

大雨,乃至增长一切种子。菩萨摩诃萨亦复如是,入如是等诸大三昧,

xiū pú sà hang yǔ dà fǎ yǔ nǎi zhì n?nglìng yí qia zh?ngshēng jiū jìngqīngjìng jiū jìng nia pán jiū jìng ān

修菩萨行,雨大法雨,乃至能令一切众 生究竟清净,究竟涅槃,究竟安

yǐn jiū jìng bǐ àn jiū jìnghuān xǐ jiū jìngduàn yí w?i zhū zh?ngshēng jiū jìng fú tián lìng qí shī ya jiē

隐,究竟彼岸,究竟欢喜,究竟断疑,为诸众 生究竟福田,令其施业皆

d? qīngjìng lìng qí jiē zhù bù tuì zhuǎn dào lìng qí t?ng d? yí qia zhì zhì lìng qí jiē d? chū lí sān jia

得清净,令其皆住不退转道,令其同得一切智智,令其皆得出离三界,

lìng qí jiē d? jiū jìng zhī zhì lìng qí jiē d? zhū f? rú lái jiū jìng zhī fǎ zhì zhū zh?ngshēng yí qia zhì chù

令其皆得究竟之智,令其皆得诸佛如来究竟之法,置诸众 生一切智处。

h? yǐ gù pú sà m? hē sà ch?ng jiù cǐ fǎ zhì huì míngliǎo rù fǎ jia m?n n?ngjìng pú sà bù kě sī

何以故?菩萨摩诃萨成就此法,智慧明了,入法界门,能净菩萨不可思

yì wú liàng zhū hang suǒ wai n?ngjìng zhū zhì qiú yí qia zhì gù n?ngjìngzh?ngshēng shǐ tiáo fú gù n?ng

议无量诸行。所谓:能净诸智,求一切智故;能净众 生,使调伏故;能

jìng chà tǔ cháng huí xiàng gù n?ngjìng zhū fǎ pǔ liǎo zhī gù n?ngjìng wú wai wú qia ru? gù n?ngjìng

净刹土,常回向故;能净诸法,普了知故;能净无畏,无怯弱故;能净

wú ài biàn qiǎo yǎn shuō gù n?ngjìng tu? lu? ní yú yí qia fǎ d? zì zài gù n?ngjìng qīn jìn hang cháng

无碍辩,巧演说故;能净陀罗尼,于一切法得自在故;能净亲近行,常

jiàn yí qia f? xīng shì gù

见一切佛兴世故。

f? zǐ pú sà m? hē sà zhù cǐ sān mai d? rú shì děng bǎi qiān yì nu? yú tuō bù kě shuō bù kě shuōqīng

佛子!菩萨摩诃萨住此三昧,得如是等百千亿那由他不可说不可说清

jìnggōng d? yú rú shì děng sān mai jìng jia d? zì zài gù yí qia zhū f? suǒ jiā pī gù zì shàn gēn lì zhī suǒ

净功德。于如是等三昧境界得自在故,一切诸佛所加被故,自善根力之所

liú gù rù zhì huì dì dà wēi lì gù zhū shàn zhī shi yǐn dǎo lì gù cuī fú yí qia zhū m? lì gù t?ng fēn

流故,入智慧地大威力故,诸善知识引导力故,摧伏一切诸魔力故,同分

shàn gēn chúnjìng lì gù guǎng dà shì yuàn yù la lì gù suǒ zh?ngshàn gēn ch?ng jiù lì gù chāo zhū shì jiān wú jìn

善根淳净力故,广大誓愿欲乐力故,所种善根成就力故,超诸世间无尽

zhī fú wú duì lì gù

之福无对力故。

f? zǐ pú sà m? hē sà zhù cǐ sān mai d? shí zhǒng fǎ tong qù lái jīn yí qia zhū f? h? zhě

佛子!菩萨摩诃萨住此三昧,得十种法,同去来今一切诸佛。何者

w?i shí suǒ wai d? zhū xiàng hǎo zhǒngzhǒngzhuāng yán t?ng yú zhū f? n?ngfàngqīngjìng dà guāngmíngwǎngt?ng yú zhū

为十?所谓:得诸相好种 种 庄 严同于诸佛;能放清净大光明网同于诸

f? sh?ntōngbiàn huà diào fú zh?ngshēngtong yú zhū f? wú biān sa shēn qīngjìngyuán yīn t?ng yú zhū f? suí

佛;神通变化,调伏众 生同于诸佛;无边色身,清净圆音同于诸佛;随

zh?ngshēng ya xiànjìng f? gu? t?ng yú zhū f? yí qia zh?ngshēng suǒ yǒu yǔ yán jiē n?ng sha chí bù wàng bù shī t?ng yú

众 生业现净佛国同于诸佛;一切众 生所有语言皆能摄持,不忘不失同于

zhū f? wú jìn biàn cái suí zh?ngshēng xīn ?r zhuǎn fǎ lún lìngshēng zhì huì t?ng yú zhū f? dà shī zǐ hǒu wú suǒ

诸佛;无尽辩才随众 生心而转法轮,令生智慧同于诸佛;大师子吼无所

qia wai yǐ wú liàng fǎ kāi wù qún shēngt?ng yú zhū f? yú yī niànqǐng yǐ dà sh?ntōng pǔ rù sān shì t?ng yú

怯畏,以无量法开悟群生同于诸佛;于一念顷,以大神通普入三世同于

zhū f? pǔ n?ngxiǎn shì yí qia zh?ngshēng zhū f? zhuāng yán zhū f? wēi lì zhū f? jìng jia t?ng yú zhū f?

诸佛;普能显示一切众 生诸佛 庄 严、诸佛威力、诸佛境界同于诸佛。

ěr shí pǔ yǎn pú sà b? pǔ xián pú sà yán f? zǐ cǐ pú sà m? hē sà d? rú shì fǎ t?ng zhū

尔时,普眼菩萨白普贤菩萨言:佛子!此菩萨摩诃萨得如是法,同诸

rú lái h? gù bù míng f? h? gù bù míng shí lì h? gù bù míng yí qia zhì h? gù bù míng yí qia fǎ

如来,何故不名佛?何故不名十力?何故不名一切智?何故不名一切法

zhōng d? pú tí zhě h? gù bù d? míng w?i pǔ yǎn h? gù bù míng yí qia jìngzhōng wú ài jiàn zhě h? gù

中得菩提者?何故不得名为普眼?何故不名一切境中无碍见者?何故

bù míng ju? yí qia fǎ h? gù bù míng yǔ sān shì f? wú ar zhù zhě h? gù bù míng zhù shí jì zhě h? gù

不名觉一切法?何故不名与三世佛无二住者?何故不名住实际者?何故

xiū xíng pǔ xiánhangyuàn y?u wai xiū xī h? gù bù n?ng jiū jìng fǎ jia shě pú sà dào

修行普贤行愿犹未休息?何故不能究竟法界舍菩萨道?

ěr shí pǔ xián pú sà gào pǔ yǎn pú sà yán shàn zāi f? zǐ rú rǔ suǒ yán ru? cǐ pú sà m? hē

尔时,普贤菩萨告普眼菩萨言:善哉佛子!如汝所言,若此菩萨摩诃

sà t?ng yí qia f? yǐ h? yì gù bù míng w?i f? nǎi zhì bù n?ng shě pú sà dào f? zǐ cǐ pú sà m? hē

萨同一切佛,以何义故不名为佛?乃至不能舍菩萨道?佛子!此菩萨摩诃

sà yǐ n?ng xiū xí qù lái jīn shì yí qia pú sà zhǒngzhǒnghangyuàn rù zhì jìng jia z? míng w?i f? yú rú lái

萨已能修习去来今世一切菩萨种 种行愿,入智境界,则名为佛;于如来

suǒ xiū pú sà hang wú yǒu xiū xī shuōmíng pú sà rú lái zhū lì jiē xī yǐ rù z? míng shí lì suī ch?ng

所修菩萨行无有休息,说名菩萨。如来诸力皆悉已入,则名十力;虽成

shí lì xíng pǔ xiánhang ?r wú xiū xī shuōmíng pú sà zhī yí qia fǎ ?r n?ng yǎn shuō míng yí qia zhì suī

十力,行普贤行而无休息,说名菩萨。知一切法而能演说,名一切智;虽

n?ng yǎn shuō yí qia zhū fǎ yú yī yī fǎ shànqiǎo sī w?i wai cháng zhǐ xī shuōmíng pú sà zhī yí qia fǎ

能演说一切诸法,于一一法善巧思惟,未尝止息,说名菩萨。知一切法

wú yǒu ar xiàng shì z? shuōmíng wù yí qia fǎ yú ar bù ar yí qia zhū fǎ chā bi? zhī dào shànqiǎoguān chá

无有二相,是则说名悟一切法;于二不二一切诸法差别之道,善巧观察,

zhǎnzhuǎnzēngshang wú yǒu xiū xī shuōmíng pú sà yǐ n?ngmíngjiàn pǔ yǎn jìng jia shuōmíng pǔ yǎn suī n?ng

展转增胜,无有休息,说名菩萨。已能明见普眼境界,说名普眼;虽能

zhang d? pǔ yǎn jìng jia niànniànzēngzhǎng wai c?ng xiū xī shuōmíng pú sà yú yí qia fǎ xī n?ngmíngzhào

证得普眼境界,念念增长,未曾休息,说名菩萨。于一切法悉能明照,

lí zhū àn zhàng míng wú ài jiàn cháng qín yì niàn wú ài jiàn zhě shuōmíng pú sà yǐ d? zhū f? zhì huì zhī

离诸暗障,名无碍见;常勤忆念无碍见者,说名菩萨。已得诸佛智慧之

yǎn shì z? shuōmíng ju? yí qia fǎ guān zhū rú lái zhang ju? zhì yǎn ?r bù fàng yì shuōmíng pú sà zhù f?

眼,是则说名觉一切法;观诸如来正觉智眼而不放逸,说名菩萨。住佛

suǒ zhù yǔ f? wú ar shuōmíng yǔ f? wú ar zhù zhě w?i f? sha sh?u xiū zhū zhì huì shuōmíng pú sà

所住,与佛无二,说名与佛无二住者;为佛摄受,修诸智慧,说名菩萨。

chángguān yí qia shì jiān shí jì shì z? shuōmíng zhù shí jì zhě suī chángguān chá zhū fǎ shí jì ?r bù zhang rù

常观一切世间实际,是则说名住实际者;虽常观察诸法实际而不证入,

yì bù shě lí shuōmíng pú sà bù lái bù qù wú t?ng wú yì cǐ děng fēn bi? xī jiē yǒng xī shì z? shuō

亦不舍离,说名菩萨。不来不去,无同无异,此等分别悉皆永息,是则说

míng xiū xī yuàn zhě guǎng dà xiū xí yuán mǎn bù tuì z? míng wai xī pǔ xiányuàn zhě liǎo zhī fǎ jia wú yǒu

名休息愿者;广大修习,圆满不退,则名未息普贤愿者。了知法界无有

biān jì yí qia zhū fǎ yī xiàng wú xiàng shì z? shuōmíng jiū jìng fǎ jia shě pú sà dào suī zhī fǎ jia wú yǒu

边际,一切诸法一相无相,是则说名究竟法界舍菩萨道;虽知法界无有

biān jì ?r zhī yí qia zhǒngzhǒng yì xiàng qǐ dà bēi xīn dù zhū zh?ngshēng jìn wai lái jì wú yǒu pí

边际,而知一切种 种异相,起大悲心,度诸众 生,尽未来际,无有疲

yàn shì z? shuōmíng pǔ xián pú sà

厌,是则说名普贤菩萨。

f? zǐ pì rú yī lu? bō nà xiàngwáng zhù jīn xi? shān qī bǎo kū zhōng qí kū zhōu w?i xī yǐ qī bǎo ?r

佛子!譬如伊罗钵那象王住金胁山七宝窟中,其窟周围悉以七宝而

w?i lán shǔn bǎo duō lu? shù cì dì háng lia zhēn jīn lu? wǎng mí fù qí shàng xiàngshēn ji? bái y?u rú kē xuě

为栏楯,宝多罗树次第行列,真金罗网弥覆其上。象身洁白犹如珂雪,

shàng lì jīn chuáng jīn w?i yīng lu? bǎo wǎng fù bí bǎo língchuí xià qī zhī ch?ng jiù liù yá jù zú duān

上立金 幢 ,金为璎珞,宝网覆鼻,宝铃垂下,七支成就,六牙具足,端

zhangchōng mǎn jiàn zhě xīn la tiáoliángshànshùn xīn wú suǒ nì ru? tiān dì shì jiāng yù y?u xíng ěr shí

正 充满,见者欣乐,调良善顺,心无所逆。若天帝释将欲游行;尔时,

xiàngwáng jí zhī qí yì biàn yú bǎo kū ?r m? qí xíng zhì dāo lì tiān shì zhǔ zhī qián yǐ sh?ntōng lì zhǒngzhǒng

象王即知其意,便于宝窟而没其形,至忉利天释主之前,以神通力种 种

biànxiàn lìng qí shēn yǒu sān shí sān t?u yú yī yì t?u huà zu? qī yá yú yī yī yá huà zu? qī chí yī yī

变现,令其身有三十三头,于一一头化作七牙,于一一牙化作七池,一一

chí zhōng yǒu qī lián huā yī yī huā zhōng yǒu qī cǎi nǚ yì shí jù z?u bǎi qiāntiān yua shì shí dì shì ch?ng

池中有七莲华,一一华中有七采女,一时俱奏百千天乐。是时,帝释乘

zī bǎo xiàng c?ng nán shangdiànwǎng yì huā yuán fēn tu? lì huā biàn mǎn qí zhōng shì shí dì shì zhì huā yuán yǐ

兹宝象,从难胜殿往诣华园,芬陀利华遍满其中。是时,帝释至华园已,

c?ngxiàng ?r xià rù yú yí qia bǎo zhuāng yán diàn wú liàng cǎi nǚ yǐ w?i shì c?ng gē yǒng jì yua sh?u zhū kuài la

从象而下,入于一切宝 庄 严殿,无量采女以为侍从,歌咏妓乐受诸快乐。

ěr shí xiàngwáng fù yǐ sh?ntōng yǐn qí xiàngxíng xiàn zu? tiānshēn yǔ sān shí sān tiān jí zhū cǎi nǚ yú fēn

尔时,象王复以神通隐其象形,现作天身,与三十三天及诸采女,于芬

tu? lì huā yuán zhī nai huān yú xì la suǒ xiànshēnxiāng guāngmíng yī fu wǎng lái jìn zhǐ yǔ xiàoguānzhān

陀利华园之内欢娱戏乐,所现身相、光明衣服、往来进止、语笑观瞻、

jiē rú bǐ tiān děng wú yǒu yì wú n?ng fēn bi? cǐ xiàng cǐ tiān xiàng zhī yǔ tiāngang hù xiāng sì

皆如彼天,等无有异,无能分别;此象、此天,象之与天更互相似。

f? zǐ bǐ yī lu? bō nà xiàngwáng yú jīn xi? shān qī bǎo kū zhōng wú suǒ biàn huà zhì yú sān shí sān

佛子!彼伊罗钵那象王,于金胁山七宝窟中无所变化,至于三十三

tiān zhī shàng w?i yù gōngyǎng shì tí huán yīn huà zu? zhǒngzhǒng zhū kě la wù sh?utiānkuài la yǔ tiān wú yì

天之上,为欲供养释提桓因,化作种 种诸可乐物,受天快乐,与天无异。

f? zǐ pú sà m? hē sà yì fù rú shì xiū xí pǔ xián pú sà hangyuàn jí zhū sān mai yǐ w?i zh?ng bǎo zhuāng

佛子!菩萨摩诃萨亦复如是,修习普贤菩萨行愿及诸三昧,以为众宝 庄

yán zhī jù qī pú tí fēn w?i pú sà shēn suǒ fàngguāngmíng yǐ zhī w?i wǎng jiàn dà fǎ chuáng míng dà fǎ zhōng

严之具。七菩提分为菩萨身,所放光明以之为网,建大法 幢 ,鸣大法钟,

dà bēi w?i kū jiān gù dà yuàn yǐ w?i qí yá zhì huì wú wai y?u rú shī zǐ fǎ zēng jì dǐng kāi shì mì mì

大悲为窟,坚固大愿以为其牙,智慧无畏犹如师子。法缯系顶,开示秘密,

dào zhū pú sà hangyuàn bǐ àn w?i yù ān chù pú tí zhī zu? ch?ng yí qia zhì d? zuì zhang ju? zēngzhǎng pǔ xián

到诸菩萨行愿彼岸。为欲安处菩提之座成一切智,得最正觉,增长普贤

guǎng dà hangyuàn bù tuì bù xī bú duàn bù shě dà bēi jīng jìn jìn wai lái jì dù tuō yí qia kǔ nǎo

广大行愿,不退不息,不断不舍,大悲精进,尽未来际,度脱一切苦恼

zh?ngshēng bù shě pǔ xián dào xiànch?ng zuì zhang ju? xiàn bù kě shuō bù kě shuōch?ngzhang ju? m?n xiàn bù kě

众 生。不舍普贤道,现成最正觉,现不可说不可说成 正觉门,现不可

shuō bù kě shuōzhuǎn fǎ lún m?n xiàn bù kě shuō bù kě shuō zhù shēn xīn m?n yú bù kě shuō bù kě shuōguǎng dà gu?

说不可说转法轮门,现不可说不可说住深心门。于不可说不可说广大国

tǔ xiàn nia pán biàn huà m?n yú bù kě shuō bù kě shuō chā bi? shì jia ?r xiànsh?ushēng xiū pǔ xiánhang xiàn

土,现涅槃变化门;于不可说不可说差别世界,而现受生修普贤行,现

bù kě shuō bù kě shuō rú lái yú bù kě shuō bù kě shuōguǎng dà gu? tǔ pú tí shù xià ch?ng zuì zhang ju? bù kě

不可说不可说如来;于不可说不可说广大国土菩提树下成最正觉,不可

shuō bù kě shuō pú sà zh?ng qīn jìn w?i rào hu? yú yī niànqǐng xiū pǔ xiánhang ?r ch?ngzhang ju? hu? xū yú qǐng

说不可说菩萨众亲近围绕。或于一念顷,修普贤行而成 正觉,或须臾顷,

hu? yú yì shí hu? yú yī rì hu? yú bàn yua hu? yú yī yua hu? yú yī nián hu? wú shù nián hu? yú

或于一时,或于一日,或于半月,或于一月,或于一年,或无数年,或于

yī ji? rú shì nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō ji? xiū pǔ xiánhang ?r ch?ngzhang ju? fù yú yí qia zhū f? chà

一劫,如是乃至不可说不可说劫,修普贤行而成 正觉。复于一切诸佛刹

zhōng ?r w?i shàngshǒu qīn jìn yú f? dǐng lǐ g?ngyǎng qǐng wan guān chá rú huànjìng jia jìng xiū pú sà wú liàng

中而为上首,亲近于佛,顶礼供养。请问观察如幻境界,净修菩萨无量

zhū háng wú liàng zhū zhì zhǒngzhǒngsh?nbiàn zhǒngzhǒng wēi d? zhǒngzhǒng zhì huì zhǒngzhǒngjìng jia zhǒng

诸行、无量诸智、种 种神变、种 种威德、种 种智慧、种 种境界、种

zhǒngsh?ntōng zhǒngzhǒng zì zài zhǒngzhǒng xia tuō zhǒngzhǒng fǎ míng zhǒngzhǒngjiào huà tiáo fú zhī fǎ

种神通、种 种自在、种 种解脱、种 种法明、种 种教化,调伏之法。

f? zǐ pú sà m? hē sà běn shēn bù mia yǐ hangyuàn lì yú yí qia chù rú shì biànxiàn h? yǐ gù

佛子!菩萨摩诃萨本身不灭,以行愿力,于一切处如是变现。何以故?

yù yǐ pǔ xián zì zài sh?n lì tiáo fú yí qia zhū zh?ngshēng gù lìng bù kě shuō bù kě shuōzh?ngshēng d? qīngjìng gù

欲以普贤自在神力调伏一切诸众 生故,令不可说不可说众 生得清净故,

lìng qí yǒngduànshēng sǐ lún gù yán jìngguǎng dà zhū shì jia gù chángjiàn yí qia zhū rú lái gù shēn rù yí qia

令其永断生死轮故,严净广大诸世界故,常见一切诸如来故,深入一切

f? fǎ liú gù yì niàn sān shì zhū f? zhǒng gù yì niàn shí fāng yí qia f? fǎ jí fǎ shēn gù pǔ xiū yí qia

佛法流故,忆念三世诸佛种故,忆念十方一切佛法及法身故,普修一切

pú sà zhū hang shǐ yuán mǎn gù rù pǔ xián liú zì zài n?ngzhang yí qia zhì gù f? zǐ rǔ yìngguān cǐ pú sà

菩萨诸行使圆满故,入普贤流自在能证一切智故。佛子!汝应观此菩萨

m? hē sà bù shě pǔ xiánhang bú duàn pú sà dào jiàn yí qia f? zhang yí qia zhì zì zài sh?uy?ng yí qia

摩诃萨不舍普贤行,不断菩萨道,见一切佛,证一切智,自在受用一切

zhì fǎ rú yī lu? bō nà xiàngwáng bù shě xiàngshēn wǎng sān shí sān tiān w?i tiān suǒ ch?ng sh?utiānkuài la zu?

智法。如伊罗钵那象王不舍象身,往三十三天为天所乘,受天快乐,作

tiān y?u xì ch?ng shì tiān zhǔ yǔ tiān cǎi nǚ ?r zu? huān yú t?ng yú zhū tiān wú yǒu chā bi? f? zǐ

天游戏,承事天主,与天采女而作欢娱,同于诸天,无有差别。佛子!

pú sà m? hē sà yì fù rú shì bù shě pǔ xián dà chang zhū hang bù tuì zhū yuàn d? f? zì zài jù yí

菩萨摩诃萨亦复如是,不舍普贤大乘诸行,不退诸愿,得佛自在,具一

qia zhì zhang f? xia tuō wú zhàng wú ài ch?ng jiù qīngjìng yú zhū gu? tǔ wú suǒ rǎn zhu? yú f? fǎ zhōng wú

切智,证佛解脱无障无碍,成就清净,于诸国土无所染著,于佛法中无

suǒ fēn bi? suī zhī zhū fǎ pǔ jiē píngděng wú yǒu ar xiàng ?r h?ngmíngjiàn yí qia f? tǔ suī yǐ děngt?ng sān

所分别。虽知诸法普皆平等无有二相,而恒明见一切佛土;虽已等同三

shì zhū f? ?r xiū pú sà hangxiāng xù bú duàn f? zǐ pú sà m? hē sà ān zhù rú shì pǔ xiánhangyuànguǎng

世诸佛,而修菩萨行相续不断。佛子!菩萨摩诃萨安住如是普贤行愿广

dà zhī fǎ dāng zhī shì r?n xīn d? qīngjìng

大之法,当知是人心得清净。

f? zǐ cǐ shì pú sà m? hē sà dì shí wú ài lún dà sān mai shū shang xīn guǎng dà zhì f? zǐ cǐ

佛子!此是菩萨摩诃萨第十无碍轮大三昧殊胜心广大智。佛子!此

shì pú sà m? hē sà suǒ zhù pǔ xiánhang shí dà sān mai lún

是菩萨摩诃萨所住普贤行十大三昧轮。


华严经唱念网:http://www.cxhuayanjing.com

文章推荐:

供养感应

供养舍利子感应

供养出家人感应

供养寺院感应

供养僧众的感应